banner1

Tort tagtasy

Çörek gaplama üpjünçiligi

Çörek önümleriniň, tort gaplamalarynyň, tort tagtasynyň, tort gutularynyň, pirog gutularynyň, çörek bişiriliş gutusynyň, käse gaplamasynyň we çörek önümleriniň bölek satuwy üçin zerur zatlaryň köpüsini saýlaýarys.Islegleriňizi kanagatlandyrmaga kömek etjek çörek önümleri üçin iň oňat kategoriýany tapmak üçin aşakda serediň.

çörek önümleri bilen üpjün edijiler-Melissa
çörek önümleri

Çörek gaplaýyş üpjün edijileri

Hekaýamyz

Çörek bişirmek höwesi we maşgalasyna bolan söýgüsi bilen ýaş ene Melissa, çörek bişirmek pudagyna özüni bagyşlady we 9 ýyl ozal PACKINWAY gurdy. Tort tagtasy we tort gutusy öndüriji hökmünde başlanan indi PACKINWAY çörek bişirmekde doly hyzmat we önümleriň doly görnüşini hödürleýän bir nokatly üpjün edijä öwrüldi. “PACKINWAY” -da çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri özleşdirip bilersiňiz, ýöne çörek bişirmek üçin galyplar, gurallar, deko-rasiýa we gaplamak bilen çäklenmeýär. PACKINGWAY çörek bişirmegi halaýan, çörek bişirmek bilen meşgullanýanlara hyzmat we önüm hödürlemegi maksat edinýär.Hyzmatdaşlyk etmek kararyna gelen pursatymyzdan başlap, bagty paýlaşyp başlaýarys. Geçen 2020-nji ýylda epidemiýadan köp ejir çekdik.Wirus bize aladalanma döredip biler, şeýle hem maşgalamyz bilen has köp wagt sarp edip biler. Bu möhüm ýylda, PACKINGWAY çörek önümlerini we hyzmatyny ösdürmegi dowam etdirdi, şeýle hem aşhana we öý goşlary bilen meşgullandy. PACKINGWAY, hemmelere bagtly, aňsat durmuş stilini getirmegi dowam etdireris.

takmynan_bg02 doly gör

Çörek gaplamasy

Hytaýda öňdebaryjy çörek önümleri bilen üpjün ediji

Özboluşly çörek önümlerini gaplamak isleýärsiňizmi?Bu ýerde, maksatly diňleýjilere laýyk gelýän birini düzmäge kömek edýäris.Gaplamamyz tagtalara, gutulara we gurallara degişlidir.Iň esasy zat, olar iýmit bilen aragatnaşygyň ygtybarly, çydamlydyr. Bhli çörek zerurlyklaryňyz üçin bir gezek ulanylýan çörek önümlerimiziň lomaý satuwy · Tort tagtalary, tort gutulary we çörek gutulary.

tort
tort we gutular
tort we gutular

doly gör

Çörek gutusy

Gaplamak amalyny ýönekeýleşdirmek

Önümlerimizi dürli kategoriýalara bölýäris, şonuň üçin tort tagtasy ýa-da çörek bişirilýän guty, reňkli kagyz ýa-da karton gutular ýa-da göz öňüne getirip boljak başga kagyz we gaplaýyş önümleri gözleýän bolsaňyz, nämäni tapyp bilersiňiz. çalt we aňsat gözleýärsiň.Saýlawyňyzy edip, sargydyňyzy ýerleşdireniňizden soň, mümkin boldugyça çalt size ibermek üçin işläris. Bişirilen önümleriňizi stil görnüşinde doldurmak üçin elýeterli we ýönekeý boljak çörek önümleri bilen üpjün edijileri gözleýän bolsaňyz, “PACKINWAY” size zerur zatlaryň hemmesini bir gezeklik üpjün edijilerdir.

Iň soňky blog ýazgylary

Çörek gutulary barada näme bilýärsiňiz?

Çörek önümlerini gaplaýan köp önümlerimiziň arasynda, çörek bişirijiler we öý çörek bişirijileri üçin iň meşhur önümleriň biri.Ilatyň sebäpleri ...

Çaý gutusyny nädip ýygnamaly?

Çörek gutularyny ýygnamak birneme ýönekeý, diňe birnäçe ädim talap edýär.Ine, adaty käse gutusyny nädip ýygnamalydygy barada ädimme-ädim gollanma: Harytlary hytaý üpjün edijilerinden alanyňyzda, bukulyp, gaplanyp bilner, ýygnalmaz, bizde köp dürli käse bar ...
has köp >>

Bir käse guty şablonyny nädip ýasamaly?

Salam, hemmeler, bu Hytaýda ýerleşýän “Güneşli çörek gaplamasy” -dan ybarat .Biz 10 ýyllyk tejribesi bolan tort tagtasy we tort gutularyny öndürmek we satmak, çörek bişirmek üçin bir nokatly hyzmat bermek bilen meşgullanýarys. Bu sanymda, tanyşdyrmak isleýärin käse gutymyz, ...
has köp >>

Çaý gutusyny nädip bezemeli?

Tort adamlaryň durmuşynda hökmany zat, gowy durmuşyň gabat gelmegi üçin süýji tort gerek diýdik.Adaty tortdan başga tortuň başga görnüşleri barmy?Jogap hawa!Tortlar dürli görnüşlerde gelýär, meselem, tegelek, ýürek şekilli, inedördül şekilli doglan gün tortlary, käse ...
has köp >>

Tort tagtasyny öndürýän zawod ussahanasy |Güneş paket ýoly

“SunShine Packinway” tort tagtasy çörek gaplaýyş lomaý öndüriji zawody, tort tagtalaryny, çörek bişirmek we şuňa meňzeş önümleri öndürmek, lomaý satmak we satmak bilen meşgullanýan hünärmen kärhana.“SunShine Packinway” Huizhou şäherindäki senagat seýilgähinde ýerleşýär ...
has köp >>