Dürli şekiller mdf tort tagtasy lomaý satyjy |Güneş

Qualityokary hilliMDF tort tagtalarydürli şekilli masonit tort tagtalary satmak, satyn almaktort tagtalary lomaý?“SunShine” gaplamasyna geliň!Qualityokary hilli, arzan bahaly we kepillendirilen, doly dürlüligi dünýäde lomaý üpjün edijileriň biri bolup bilertort tagtalary!Lomaý bahalaryň sanawyny almak üçin e-poçta iberiň.


 • Önümiň ady:MDF tort tagtasy (masonit tort tagtasy)
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Masonit tagtasy
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň logotipini kabul ediň
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Çap dizaýnlaryny we adaty nagyşlary kabul ediň
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat dürli şekilli mdf tort tagtasy öndüriji, Hytaýdaky zawod

  Professional önümçilik ussahanamyz, MDF tort tagtalaryny islän görnüşiňize ýa-da reňkiňize öwrüp biler.Bu, doglan gün dabaralary, toýlar, çaga duşlary ýa-da ýubileýler üçin ýörite we aýratyn tort tagtalary ýasamak üçin ajaýyp.

  MDF tort tagtalary berk materiallary üçin pudakdaky kärhanalaryň köpüsi tarapyndan lomaý satyn alynýar, hünärmen tort tagtalarymyz birmeňzeş gurluşy, tekiz gurluşy we ajaýyp berkligi bar.Oilag we suwdan goraýan kagyz bilen, adaty reňkleri we nagyşlary lomaý satyp bilersiňiz.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  çin iýmit derejesi mdf tort tagtasy
  iýmit derejesi mdf tort tagtasy

  Arza

  Zawodymyzda dürli ululykdaky dürli MDF tort tagtalary bar.Biziň barha artýan diapazonymyzda indi birnäçe dürli şekiller (tegelek, inedördül, ýumurtga, ýürek we altyburçlyk) we käbir diapazonlarda 4 "diametrden 20-ä çenli" bar.Mundan başga-da, iň meşhur tort tagtalarynda dürli reňklerimiz bar, şonuň üçin Täze ýyl torty ýa-da beýleki dynç alyş çäreleri üçin gyzyl tagta gerek bolsa, kömek edip bileris.Onda näme üçin hödürleýän ähli hyzmatlarymyzy gözden geçirmeli däl we gözleýän zadyňyzy tapyp bilmeseňiz, bize e-poçta ibermekden çekinmäň we size kömek etmäge synanyşarys.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümleri dürli ululykda, reňkde we stilde bar bolan dürli önümleri öz içine alýar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň