Tagta we guty

logo

Bir gezek ulanylýan çörek gaplaýyş enjamlary

“PACKINWAY” müşderileri kanagatlandyrmaga ygrarly - köp mukdarda tort tagtalary we çörek gutulary bilen lomaý lomaý satuwda ýöriteleşýäris.Çörek önümlerini gaplaýyş enjamlarymyz dürli materiallarda, reňklerde we stillerde dürli-dürli.Kagyz tort gutularyndan we arassa tort gutularyndan başlap, ýörite tort tagtalaryna we çörek bişirilýän esbaplara çenli;çörek bişirmek üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz.Çörek gutularymyz diňe bir dürli ululykda, şekilde we stilde däl, eýsem dürli reňk görnüşlerini hem hödürleýäris;tort tagtalarymyz täjirçilik we öý çörek bişirijileri üçin ajaýyp, galyňlygy 2 mm-den 24mm;4 dýuýmdan 30 dýuýma çenli ululyklar, Şeýle hem talaplaryňyza görä düzülip bilner;çörek bişirýän çörek önümleriňiziň rahat önümçiligi we satuwy üçin bu ýerde zerur çörek önümleriniň gaplanyş önümlerini şu ýerden tapyp biljekdigiňize kepil geçip bileris. Bhli çörek zerurlyklaryňyz üçin bir gezek ulanylýan çörek önümlerini satyn alyň.

Material: PET we karton

Reňk: ak, gara, düşnükli, gök, gyzyl, gülgüne ýa-da özleşdirilen

Gap: Karton (Adatça 50 bölek gutyda gaplanýar)

Görnüşi: layereke gatly tort gutusy, goşa tort gutusy, tort gutusyny beýik ediň

Material: goşa gasynlanan kagyz tagtasy, gaty

Tagtanyň ölçegi : 4inch-30inch / Custöriteleşdirilen

Galyňlygy: 6mm, 12mm, 14mm, 15mm, 18mm, 24mm / omöriteleşdirilen şekil: Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburç, petal / ýöriteleşdirilen

Nusga: Adaty nagyş ýa-da ýöriteleşdirilen nagyş

* Köp mukdarda sargyt edýärsiňizmi?Köp mukdarda arzanladyşlar üçin satuw toparymyza ýüz tutuň!Biz bilen habarlaşyň

PACKINGWAY® önümleri barada has giňişleýin öwreniň

penjire tort gutusy

Çörek önümleri üçin iň oňat gaplama materiallary haýsy?

Goňur kagyz: Goňur kagyz, tapylyp bilinýän iň arzan çörek önümleriniň gaplaýyş materiallaryndan biridir....

tort gutusy ak (1)

Çörek önümlerini gaplamagyň ähmiýeti näme?

Bişirilen önümleriňiziň we konditer önümleriňiziň barmaly ýerine ýetip, ekranda bolşy ýaly ajaýyp we tagamly bolmagyny üpjün etmek üçin möhümdir, ýöne işiňiziň markasynda möhüm rol oýnaýar.

https://b502.goodao.net/12-inch-bakery-box-manufacture-wholesale-sunshine-product/

Çörek önümlerini nädip hödürleýäris we bezäris?

Çörek ýaly ýakymly zatlar üçin, çörek bişirýän dükanyňyzyň nyşanynyň reňklerine gabat gelýän çyzgylara hödürläp bilersiňiz.Çişler, soganlar, piroglar we başgalar ýaly zatlar üçin, olary örtükli listler bilen örtülen gaplarda görkezip bilersiňiz.

penjire tort gutusy

Tortlar üçin haýsy gaplama materialy amatly?

Gaplaýyş gurşawynyň iň köp ýaýran görnüşi plastmassa (umuman çeýe).Required Gerekli goragy we gorap saklamagy, ýaglara garşylygy, fiziki güýji, işleýşi we çap edilmegini üpjün edýär.

PACKINGWAY® satyn almagyň sebäpleri

Iň pes bahalar

Iň arzan baha - zawod göni

PACKINGWAY® tort gutularyny we lomaý lomaý dizaýn edýäris, öndürýäris we lomaý çörek önümlerini satýarys - şonuň üçin bahalarymyz gaty pes.

I HIGH GOWY SYITYASAT

Qualityokary hilli - hünär derejesi

PACKINGWAY® önümleriniň hemmesi SGS-den gözden geçirmek, synagdan geçirmek, sertifikat bermek we baha bermekden geçdi.Önümler ýokary hilli we tortuň berkligi, ygtybarlylygy we daşky gurşawy goramak üçin ýokary talaplara eýedir.Ynam bilen ulanyp we satyn alyp bilersiňiz.

TEAM

Hünär topary

Gözleg we gözleg toparymyz, hiliň berk barlagy we zerur bolanda öz wagtynda düzedişleri bar.Satmak, dizaýn etmek, öndürmek we ýöriteleşdirilen çözgütleri bermek üçin tejribeli hünärmen toparymyz bar.

hyzmaty

3 ýyl hil kepilligi

PACKINGWAY® önümleriniň hemmesini 3 ýyl kepillik bilen yzyna alýarys.Önümlerimiziň hiline 100% ynamymyz bar.

Çörek gaplamasy barada

Gaplamak üçin çörek gutularyny nireden satyn almaly?

Biz bilen habarlaşyň!Biz çörek önümlerini gaplaýanlar we arzan çörek gaplamalarymyz bar.

Maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Haýsy gaplaýyş materiallary çörek bişirilişi?

Zawodymyzyň bişirilen önümler üçin gaplaýyş önümleri azyk derejeli materiallardan peýdalanmakdyr.

Şeýle hem çörek önümleriniň gaplaýyş materiallaryny satýarys.Maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Iň arzan çörek önümlerini nireden satyn almaly?

Maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Çörek paketlerini poçta bilen ibermek üçin haýsy gaplama gowy?

Biz çörek bişirmek boýunça hünärmenler we maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Çörek kärhanasynda gaplamak barada näme bilýärsiňiz?

Çörek bişirmek bilen üpjün edijiler hökmünde müşderiniň haýyşyny çuňňur bilýäris.

Iň oňat çörek önümleriniň gaplaýyş materiallaryndan peýdalanyň, iň özüne çekiji çeper eserleri dizaýn ediň we iň oňat el işini ýerine ýetiriň, diňe bir önüm däl-de, bir işi tamamlamaga synanyşýarys.

Maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Çörek gaplaýyş çözgütleri, pudagyňyza laýyk gelýär

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň