Cupörite kubok gutulary lomaý

käse gutusy

Cupacke guty üpjünçiligi

1 deşik kubok gutusy

1 deşikli käse gutusy

2 deşik Kubok gutusy

2 deşikli käse gutusy

4 deşikli käse gutusy

4 deşikli käse gutusy

6 deşikli käse gutusy

6 deşikli käse gutusy

12 deşikli käse gutusy

12 deşikli käse gutusy

24 deşikli käse gutusy

24 deşikli käse gutusy

Tutgajykly kubok gutulary

Tutgajykly kubok gutulary

reňkli käse gutusy

reňkli käse gutusy

Ro Christmasdestwo käse gutusy

Ro Christmasdestwo käse gutusy

aç-açan käse gutusy

aç-açan käse gutusy

Köp ölçegli käse gutusy

Köp ölçegli käse gutusy

Dürli şekilli dizaýnlar bilen kubok torty

adaty käse gutusy

Lomaý kubok guty önümleri

Professional käse guty öndüriji, 10 ýyllyk tejribämiz bar we çörek bişirmek pudagynda öňdebaryjydyrys.Biz ýokary hilli gaplama önümlerini döretmäge we müşderilere iň gowy hyzmaty bermäge borçlanýarys.

  • -Biziň käse gutularymyz, milli ülňülere laýyk gelýän we birnäçe proses arkaly gaýtadan işlenýän ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar.Klassiki akdan başga-da, önümlerimizde saýlamak üçin dürli reňkler bar.Dürli ululyklaryň, deşik pozisiýalarynyň we ýagdaýlarynyň zerurlyklaryna görä, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin reňkleri we stilleri düzüp bileris.
  • -Biziň önümlerimiz ýokary ýük göterijilik ukyby we suw geçirmeýän we ýag geçirmeýän ýokary hilli işleýär.Tort gaplaýyş gutusy hökmünde, uzak aralyga daşamak we gündelik saklamak wagtynda torty deformasiýadan we zeperlerden doly gorap biler.Şol bir wagtyň özünde, käse gutularymyz hem önümleriňizi bazara has özüne çekiji edip biljek gowy displeý effektine eýe.
  • -Biziň önümlerimizi lomaý görnüşde satyn alyp bolýar we size üýtgeýän bazar bäsleşiginde artykmaçlyk gazanmaga mümkinçilik berýän çeýe sargyt usullary we köp baha ulgamlary bilen üpjün edýäris.

Biz bilen hyzmatdaşlyk edip, hiliň kepilligini, çykdajylary gözegçilikde saklamagy, netijeli hyzmat etmegi we öňdebaryjy bazar bahasyny alyp bilersiňiz, bu siziň işiňiziň zerurdygyna ynanýarys.Önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa ýa-da has jikme-jik maglumat gerek bolsa, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, islendik wagt biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Kompaniýamyza baryp görmäge, toparymyz bilen önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň hilini başdan geçirmäge we islegleriňize we pikirleriňize görä önümleriňizi biziň bilen döretmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.

* Köp mukdarda sargyt edýärsiňizmi?Köp mukdarda arzanladyşlar üçin satuw toparymyza ýüz tutuň!Biz bilen habarlaşyň

Cupcake gutusyny özleşdirmek üçin 6 ädim

Customörite aç-açan tort gutulary üçin pikirler barmy?Näçe üýtgeşik bolsa-da, aýratyn çözgütlerimiz we tejribelerimiz pikirleriňizi durmuşa geçirmäge we üstünlik gazanmaga kömek eder.

Satyn alma zerurlyklaryňyzy kesgitläň (1)

1. Satyn almagyň zerurlyklaryny kesgitläň:

Näçe käse gutusy satyn almalydygyňyzy, haýsy material we reňk isleýändigiňizi we belli bir dizaýny ýa-da nyşany çap etmeli bolsaňyz (size kömek etmek üçin mugt dizaýn toparymyz bar) aýdyň.

Biz bilen habarlaşyň

2. Biz bilen habarlaşyň:

Çörek önümlerini gaplaýan hünärmen bilen habarlaşyň we bahasy, MOQ, material, nusgalar we ş.m. ýaly önümler we hyzmatlar barada jikme-jik maglumat soraň, size zerur önümleri we hyzmatlary hödürleýäris we eltiş wagty, töleg usuly we söwda barada siziň bilen habarlaşýarys şertleri.

Sargyt goýuň

3. Sargyt beriň:

Saýlawy tassyklandan soň, satuw işgärlerimiz siziň bilen sargyt ederler, şertnama baglaşarlar we hilini we gowşurylyş senesini kepillendirerler.(Bahany, sargyt mukdaryny, gowşuryş senesini we şertnamadaky beýleki aýratyn hyzmatlary we şertleri tassyklaň).

Töleg

4. Töleg:

Şertnama laýyklykda wagtynda töläň.

Getirilmegine garaşýarys

5. Getirilmegine garaşmak:

Zawodymyz önümçilik meýilnamasyny düzüp başlar, logistika we paýlamagy gurar we harytlary bellenilen möhletde eltip başlar.

Hilini tassyklaň

6. Hilini tassyklaň:

 Önümi alanyňyzdan soň, alnan önümiň tertipdäki düşündirişe laýyk gelýändigine göz ýetiriň we hiliniň talaplaryňyza laýyk gelýändigini barlaň.Satuwdan soň goragy üpjün edýäris, müşderileriň gyzyklanmalaryny 100% kepillendirýäris.

Çörek gaplaýyş çözgütleri, pudagyňyza laýyk gelýär

* Köp mukdarda sargyt edýärsiňizmi?Köp mukdarda arzanladyşlar üçin satuw toparymyza ýüz tutuň!Biz bilen habarlaşyň

PACKINGWAY® kubok gutusy görnüşi

Dürli deşikli kubok gutulary

Dürli deşikli kubok gutulary

SUNSHINE PACKINWAY-nyň käsejik guty önümleri diňe bir owadan görnüşe eýe bolman, eýsem dürli deşik görnüşlerine hem eýe.Önümlerimiz dürli deşikleriň zerurlygy üçin 6 deşikden 24 deşik aralygynda dürli mukdarda tort ýerleşdirip biler.
Aýry-aýry ýa-da kiçi wakalar üçin 6 deşikli ýa-da 12 deşikli käse gutularymyz ajaýyp.Uly wakalar ýa-da kafeler ýaly söwda wakalary üçin 16 deşikli ýa-da 24 deşikli käse gutularymyz has amatlydyr.

Penjire bilen kubok gutusy dizaýny

Penjire bilen kubok gutusy dizaýny

Çaý gutusynyň penjire dizaýny, diňe bir owadan bolman, eýsem amaly hem adaty nagyşdan geçýär.Penjiräniň dizaýny diňe bir owadan kepekleri bir göz bilen görmäge mümkinçilik bermän, iýmitiň täzeligini we hilini hem üpjün edýär.Penjireli käse gutulary agyr basyşa we suw geçirmeýän ýokary hilli kagyzdan ýasalýar.Açyk üst, käseleri ýokarlandyrmak üçin islendik bezeg goşmaga mümkinçilik berýär we götermek aňsat.

Ak we kraft we reňk çap etmek kubok gutulary

Ak we kraft we reňk çap etmek kubok gutulary

Üç materialyň, ak, kagyz kagyzy we reňk çap etmek, käse guty dizaýny üçin has köp mümkinçilik döredýär.Ak reňk, tort gutusyna ýönekeý, ýöne sypaýy häsiýeti sokýar, kagyz kagyzynyň goşulmagy tort gutusyna has galyň teksturany berýär we reňk çap edilmegi tort gutusyny has özüne çekiji we görnükli edýär.Diňe bu däl, dizaýn nukdaýnazaryndan jikme-jikliklere has köp üns berýäris, ajaýyp kesiş we nagyş dizaýnyny goşýarys, käse gutusyna has janly elementleri goşýarys, her tortuň aýratyn we owadan gapy bolar.

Dürli şekilli dizaýnly kubok torty kartoçkasyny goýuň

Dürli şekilli dizaýnlar bilen kubok torty

Kartonyň içine dürli şekilli kuboklar, önümlerimizi görkezmegiň täze usulyny getirýär.Indi adaty tegelek karton bilen çäklenmän, tortlaryňyzy görkezilende has reňkli we üýtgeşik etmek üçin limon şekillerini, kwadratlary, üçburçluklary, ýürekleri, ýyldyzlary we beýleki şekilleri taýýarladyk.Şeýle hem, şahsylaşdyrylan özleşdiriş hyzmatlaryny hödürleýäris, tortuňyzyň displeýini has tapawutlandyryp, öz islegleriňize görä özboluşly goşma karton düzüp bilersiňiz.Qualityokary hilli kagyzdan ýasalan bu goşma kartlar diňe bir owadan we çydamly bolman, önümleriňizi doly goramak üçin ekologiýa taýdan arassa.

Customörite kubok gutularyny lomaý satyn almagyň artykmaçlyklary:

1. Markany has gowy tanamak: customöriteleşdirilen käse gutulary bilen önümleriňizi has aňsat tanap bilersiňiz we marka nyşanyny bazarda has aňsat tanap we ýatda saklap bilersiňiz.

2. Marka keşbiňizi güýçlendiriň: Custöriteleşdirilen käse gutulary markaňyzy has görnükli edip biler we şol bir wagtyň özünde markaňyzy has professionallaşdyryp biler, bu bolsa has köp müşderini özüne çekmäge we işiňiziň öwrüliş tizligini ýokarlandyrmaga kömek eder.

3. Müşderiniň has ýokary kanagatlanmagy: Customöriteleşdirilen käse gutulary önümleriňizi daşky görnüşde has özüne çekiji edip biler, şol bir wagtyň özünde müşderileriňize has amatly we oňat ulanyjy tejribesi berer, şeýlelik bilen müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrar.

4. Bäsdeşlik ukybyňyzy ýokarlandyryň: Göni bäsdeşleriňizde ýörite käse gutulary ýok bolsa, arzan çykdajylary we has köp saýlawy bilen has köp müşderini özüne çekip bilersiňiz.

5. Has professional şekil: omöriteleşdirilen käse gutulary siziň keşbiňizi ösdürip, işiňizi has professional we tertipli edip biler, bu bolsa işiňiziň abraýyny we abraýyny artdyrmaga kömek eder.

6. Hil kepilligini gowulandyryň: Customörite käse gutularyny lomaý satyn alsaňyz, müşderileriňize ýokary hilli önüm kepilligini berip, gözegçilik we synag arkaly käse gutularynyň hilini üpjün edip bilersiňiz.

Näme üçin SUNSHIHNE PACKINWAY saýlamaly?

Hytaýda öňdebaryjy çörek önümlerini öndüriji hökmünde SUNSHIHNE PACKINWAY hyzmatdaşlarymyza köp artykmaçlyklary getirip biler, şol sanda:
1. Custöriteleşdirilen gaplama hyzmaty: PACKINWAY, dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dünýädäki hyzmatdaşlar üçin ýöriteleşdirilen gaplama çözgütlerini berip biler.
2. Qualityokary hilli önümler: PACKINWAY önümiň hilini we markasyny gowulaşdyrmak üçin ýokary hilli Toý tort gutularyny, kukiler / biskwit gutularyny, aç-açan gutulary, kubok gutularyny, makaron gutularyny, bir bölek tort gutularyny we beýleki çörek önümlerini üpjün edip biler. şekil.
3. Dürli görnüşli önüm saýlamak: “PACKINWAY”, siziň we hyzmatdaşlaryňyzyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda, reňkde we materiallarda dürli önümleri öz içine alýan çörek önümleri önümleriniň doly toplumyny üpjün edip biler.
4. Bäsdeşlik bahalary: Çörek önümlerini gaplaýan önüm öndüriji hökmünde PACKINWAY hyzmatdaşlaryňyza girdejileri artdyrmak we çykdajylary azaltmak üçin bäsdeşlik bahalaryny berip biler.
5. Çalt eltip bermek: PACKINWAY çalt eltip beriş wagtyny berip biler we size we hyzmatdaşlaryňyzyň derwaýys zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin bir bitewi logistika hyzmatyny berip biler.
6. Satuwdan soňky hünär hyzmaty: PACKINWAY satuwdan soň professional hyzmat edip biler, ulanyş wagtynda hyzmatdaşlaryň ýüze çykan meselelerini öz wagtynda çözüp biler we çözgütler berip biler.

Hususy kubok guty gaplamasy üçin müşderi aladalary barada soraglar

1. customörite käse gutusy üçin haýsy maglumatlary bermeli?

“SUNSHINE PACKINWAY” size tort gutusynyň ululygyny, materialyny, reňkini, çap ediş talaplaryny we beýleki maglumatlary bermelidir, şonuň üçin size iň ajaýyp käse gutusyny ýasap bileris.

2. Bar bolan käse guty şablon nusgalary barmy?

SUNSHINE PACKINWAY bar bolan şablonlaryň nusgalaryny hödürleýär, nusgalara görä saýlap ýa-da sazlap bilersiňiz.

3. LOGO-ny käse gutusyna çap edip bilersiňizmi?

Elbetde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda LOGO we beýleki hyzmatlary çap edip bileris.Şeýle hem, öz LOGO nagşyňyzy düzmäge kömek etjek hünärmen dizaýn toparymyz bar.

4. customörite käse gutulary üçin iň az sargyt mukdary näçe?

Adatça MOQ bar, bu siziň saýlan materialyňyza we çap etmegiňize baglydyr.Has giňişleýin maglumat üçin satuw işgärlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

5. Lomaý önümçilik sikli näçe wagt dowam edýär?

Lomaý önümçiligiň gurşun wagty sargyt eden mukdaryňyza, material, çap usuly we bar bolan önümçilik meýilnamamyza bagly bolar.Sargyt tassyklanandan soň, önümi wagtynda almagyňyzy üpjün etmek üçin size iň takyk önümçilik siklini hödürläris.

6. Hil meselelerini tertipde nädip çözmeli?

Önümi alanyňyzdan soň hil meselesini tapsaňyz, wagtynda habarlaşyň we degişli suratlar we maglumatlar beriň.Meseläni çözmäge we kanagatlanmagyňyzy üpjün etmek üçin elimizden gelenini ederis.

7. Eltip bermek hyzmatyny edýärsiňizmi?

Hawa, milli ekspress we ummanyň logistika we ş.m. üpjün edýäris. Getirmegiň anyk wagty we bahasy, eltiş salgysyna we sargyt mukdaryna görä kesgitlener we size iň amatly we iň ygtybarly ýük daşaýan kompaniýany hödürläris.

8. Çörek gutulary üçin haýsy materiallar bar?

Müşderiniň isleglerine görä dürli görnüşli kagyz materiallaryny gasynlanan karton, ak karton, çal aşaky tagtada, kagyz kagyzy we ş.m. saýlap bileris.

9. Zawod köp reňkli çap etmegi goldaýarmy?

Hawa, CMYK çap etmek, PMS çap etmek we ş.m. ýaly köp reňkli çap etmegi we bronzing, nagyş we ş.m. ýaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary goldaýarys.

10. customörite dizaýn hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, öz dizaýn toparyňyz ýok bolsa ýa-da hünär dizaýn maslahatyna mätäç bolsaňyz, size ýörite dizaýn hyzmatlaryny berip biljek hünärmen dizaýn toparymyz bar.

PACKINGWAY® hakda wideo arkaly has giňişleýin öwreniň

Hünär topary

Gözleg we gözleg toparymyz, hiliň berk barlagy we zerur bolanda öz wagtynda düzedişleri bar.Satmak, dizaýn etmek, öndürmek we ýöriteleşdirilen çözgütleri bermek üçin tejribeli hünärmen toparymyz bar.

Çörek gaplaýyş çözgütleri, pudagyňyza laýyk gelýär

Biz hakda

Biz birneme başgaça edýäris we bu biziň göwnümize ýaraýar!

"Öňe barýarys, täze gapylar açýarys we täze zatlar edýäris, sebäbi bilesigelijilik we bilesigelijilik bizi täze ýollara alyp barýar".

Wolt Disneý