Habarlar

 • Çörek gutulary barada näme bilýärsiňiz?

  Çörek önümlerini gaplaýan köp önümlerimiziň arasynda, çörek bişirijiler we öý çörek bişirijileri üçin iň meşhur önümleriň biri.Ilatyň sebäpleri ...
  Koprak oka
 • Çaý gutusyny nädip ýygnamaly?

  Çörek gutularyny ýygnamak birneme ýönekeý, diňe birnäçe ädim talap edýär.Ine, adaty käse gutusyny nädip ýygnamalydygy barada ädimme-ädim gollanma: Harytlary hytaý üpjün edijilerinden alanyňyzda, bukulyp, gaplanyp bilner, ýygnalmaz, bizde köp dürli käse bar ...
  Koprak oka
 • Bir käse guty şablonyny nädip ýasamaly?

  Salam, hemmeler, bu Hytaýda ýerleşýän “Güneşli çörek gaplamasy” -dan ybarat .Biz 10 ýyllyk tejribesi bolan tort tagtasy we tort gutularyny öndürmek we satmak, çörek bişirmek üçin bir nokatly hyzmat bermek bilen meşgullanýarys. Bu sanymda, tanyşdyrmak isleýärin käse gutymyz, ...
  Koprak oka
 • Çaý gutusyny nädip bezemeli?

  Tort adamlaryň durmuşynda hökmany zat, gowy durmuşyň gabat gelmegi üçin süýji tort gerek diýdik.Adaty tortdan başga tortuň başga görnüşleri barmy?Jogap hawa!Tortlar dürli görnüşlerde gelýär, meselem, tegelek, ýürek şekilli, inedördül şekilli doglan gün tortlary, käse ...
  Koprak oka
 • Tort tagtasyny öndürýän zawod ussahanasy |Güneş paket ýoly

  “SunShine Packinway” tort tagtasy çörek gaplaýyş lomaý öndüriji zawody, tort tagtalaryny, çörek bişirmek we şuňa meňzeş önümleri öndürmek, lomaý satmak we satmak bilen meşgullanýan hünärmen kärhana.“SunShine Packinway” Huizhou şäherindäki senagat seýilgähinde ýerleşýär ...
  Koprak oka
 • Tort tagtasy bilen tort deprekiniň arasynda näme tapawut bar?

  Çörek bişirmäge ökde däl adamlaryň köpüsi diňe tort taýýarlamak isläp bilerler.Tort tagtasyny satyn alanyňyzda, nädip ýalňyşyp bilerler, sebäbi nädip sargyt etmelidigi belli däl, diňe pikir edişini alyň.Şonuň üçin tortuň aýratyn bölünişigini bilmek zerur ...
  Koprak oka
 • Torty aýlanýan stoldan tort tagtasyna nädip geçirmeli?

  Tort gutarmak tolgundyryjy zat, esasanam şol ýasalan tortlar.Tortuňyzy üns bilen tertiplärsiňiz.Belki, başgalaryň gözüniň alnynda bu gaty ýönekeý bir zat, ýöne diňe oňa gatnaşýanlar Adamlar, içindäki adamlar tapawudy baha berip bilerler ...
  Koprak oka
 • Tort tagtasyny nädip bezemeli?

  Tort gündelik durmuşymyz bilen ýakyndan baglanyşykly bir zat.Dostlarymyz bilen duşuşanymyzda, doglan gün dabaralaryny gurnanymyzda we beýleki wakalary atanymyzda, aýratyn atmosfera döretmek üçin elmydama owadan tort gerek bolýar, şonuň üçin owadan tort bezemek üçin elmydama owadan tort tagtasyna mätäç bolar ...
  Koprak oka
 • Haýsy ululykdaky tort tagtasyny ulanmaly?

  Tort tagtasynyň ululygy üçin hiç hili standart düzgün ýok, bu tort ýasaýan çörekçä bagly.Käbir adamlar uly göwrümli tortlary, käbir adamlar inedördül tort ýasamagy halaýarlar, käbir adamlar köp gatly tort ýasamagy halaýarlar.Tort tagtasyny nädip ulanmalydygyna doly bagly ...
  Koprak oka
 • Tort tagtasy hökmünde näme ulanmaly?

  Tort tagtasy, çörek bişirmegi halaýan adamlar üçin gaty tanyş dost.Her tort diýen ýaly tort tagtasyz ýaşap bilmez.Gowy tort tagtasy diňe bir tort götermek bilen çäklenmän, tortuň üstünde buz oýnamagy hem üpjün edip biler.Käbir adamlar hatda t tagta ýasamagy halaýarlar ...
  Koprak oka
 • Toý torty üçin haýsy tort tagtasyny ulanmaly?

  Her bir gyz uly toý etmegi arzuw eder.Toý güller we dürli bezegler bilen örtüler.Elbetde, toý torty bolar.Toý torty ýazgysynyň üsti bilen bu makala bassaňyz, göwnüňizden turar.Ünsümi jemlemek isleýärin ...
  Koprak oka
 • Tort tagtasynyň ululygyny nädip saýlamaly?

  Size zerur tort tagtasynyň ululygy barada kesgitli düzgün ýok.Bularyň hemmesi tortuňyzyň görnüşine, ululygyna, agramyna we stiline bagly ...
  Koprak oka
 • Tort tagtalarynyň görnüşleri boýunça gollanma

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, gowy tort köplenç tort saklaýjyna mätäç.Tort tagtasy näme?Tort tagtasy tort esasynda öndürilýär, Tort ýumşak bolansoň, ýerleşdirilende berk we tekiz bolmaly.Goldaw üçin süýşüp, gaty tort tagtasy öndürilýär.Tortuň köp görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Afrika bazary halaýan çörek önümleriniň kategoriýasy

  Soňky ýyllarda Afrika bazarynda lomaý tort tagtalaryna, tort gutularyna we tort esbaplaryna isleg artdy we köp lomaý satyjylar we satyjylar içerki aşhananyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Hytaýdan şeýle önümleri köp mukdarda satyn alyp başladylar .. .
  Koprak oka
 • Aç-açan tort gutusyny nädip ýasamaly?

  Bu, Hytaýdaky “Güneşli çörek önümçiligi” gaplamasyndan.10 ýyllyk tejribesi bolan tort tagtasy we tort gutularyny öndürmek we satmak, çörek bişirmek üçin bir nokatly hyzmat bermek bilen meşgullanýarys.Bu gün aç-açan tort gutusyny nädip ýasamalydygyny hödürleýärin.Def ...
  Koprak oka
 • Tort tagtasyny nädip saýlamaly?

  Tort tagtasy tort ýasamagyň esasyny düzýär.Gowy tort diňe bir torty gowy goldap bilmän, tortda diýen ýaly köp bal goşup biler.Şonuň üçin dogry tort tagtasyny saýlamak hem möhümdir.Tort tagtalarynyň köp görnüşini öňem hödürledik ...
  Koprak oka
 • Iň oňat tort tagtasynyň lomaý satuwyny saýlamak üçin maslahatlar

  Tort tagtasyny lomaý satyn alanyňyzda nämä üns bermeli? Öý çörek bişirijimi?Öz tort dükanyňyzy açdyňyzmy?Onlaýn satýarsyňyzmy?Senmi...
  Koprak oka
 • Tort tagtasyny nädip ulanmaly?

  Çörek önümlerini gaplamak bilen meşgullanýan bolsaňyz, tort tagtalaryny gowy görýän bolsaňyz, tort tagtalary nähili ulanylýar?1. Tort tagtasyny ýasamak Eger supermde tort tagtasyny hiç wagt satyn almadyk bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Tort tagtasy näme?

  Adamlarda durmuşyň hiline has ýokary we has ýokary talaplar bolansoň, tort goýmak üçin tort tagtalaryna has köp talap edilýär.Adaty tort depreklerinden başga-da, beýleki görnüşlerde we materiallarda köp sanly tort tagtalary bar ...
  Koprak oka
 • Tort deprek näme?

  Tort deprek näme?

  Tort deprek, esasan 6mm (1 / 4inch) dürli galyňlykda edilip bilinýän gasynlanan kartondan ýa-da köpük tagtadan ýasalan tort tagtasynyň bir görnüşidir ...
  Koprak oka
 • Çörek gaplaýyş enjamlary satyn alyş gollanmasy

  Çörek gaplaýyş enjamlary satyn alyş gollanmasy

  Çörek önümlerini gaplamak üçin satyn alyş görkezmeleri üçin her kim lezzetli bişirilen iýmitleri halaýar.Käbir dabaralarda bişirilen iýmit ýok bolsa, bu işler doly bolmaz. Mysal üçin, doglan günlerde doglan gün tortlaryny almak isleýäris;toý wagtynda taýýarlanarys ...
  Koprak oka
 • Tort tagtalaryny nireden satyn almaly?

  Tort tagtalaryny nireden satyn almaly?

  Tejribeli alyjy bolsaňyz, bu ýerde size has köp saýlaw we salgylanma berip biler.Taslamaňyzy ýaňy başlasaňyz, bu ýerde size käbir görkezmeler berip biljekdigine ynanýaryn.Aslynda, tort tagtalaryny dürli usullar bilen satyn alyp bilersiňiz.Amazon, Ebay we ýerli üpjün edijiler ýaly, e ...
  Koprak oka
 • Tort tagtalary we tort gutulary barada giňişleýin gollanma

  Tort tagtalary we tort gutulary barada giňişleýin gollanma

  Çörek gaplaýyş pudagynda öndüriji, lomaý satyjy we üpjün ediji hökmünde biz müşderiniň nukdaýnazaryndan durýarys we ---- "Çörek gaplaýyş önümlerini, tort gutularyny we tort tagtalaryny satyn almak boýunça gollanma, haýsy problemalar barada makala taýýarladyk. sen ...
  Koprak oka
 • Tort tagtalarynyň umumy ululyklary, reňki we görnüşi haýsylar

  Tort tagtalarynyň umumy ululyklary, reňki we görnüşi haýsylar

  Tort satyn alýan dostlar, tortlaryň uly we kiçidigini, dürli görnüşleriň we tagamlaryň bardygyny we dürli ölçeglerde tortlaryň köpdügini bilerler, şonuň üçin olary dürli ýagdaýlarda ulanyp bileris.Adatça, tort tagtalary dürli ululykda, reňkde we şekilde bolýar.In ...
  Koprak oka
 • Tort tagtasy we tort deprek dürli önüm– Olar näme?Olary nädip ulanmaly?

  Tort tagtasy we tort deprek dürli önüm– Olar näme?Olary nädip ulanmaly?

  Tort tagtasy näme?Tort tagtalary, torty goldamak üçin binýady we gurluşy üpjün etmek üçin döredilen galyň galypdan ýasalan materiallardyr.Köp dürli-dürli ...
  Koprak oka