Çaý gutusyny nädip bezemeli?

Tort hökmanyelementadamlaryň durmuşynda,diýdikgowy durmuşda gabat gelmek üçin süýji tort gerek.Başgalar hem barstilofthetortmuňa degişli däldir theadaty doglan gün torty?Jogap hawa! Tortlar dürli-dürli bolýarstil, tegelek, ýürek şekilli, inedördül şekilli doglan gün tortlary, dürli şekilli käseler, galaýy tortlar, Şweýsariýa rulonlary, desertler we ş.m.Her dürli tort durmuşymyza gözellik we süýji getirýär.Şonuň üçin bu gün gürleşeliňNämekepekler we nädip bezemelithekäse gutulary.

https://www.packinway.com/gold-cake-base-board-high-quality-in-bluk-sunshine-product/
tegelek tort tagtasy
süýümsiz tort
tegelek tort tagtasy
kiçi tort

Bir käse näme?

Kuboklar, adatça, käsejik linerine batyr guýup, şekilli tort düwünçegi döretmek üçin ojakda bişirilýär.Şondan soň tort düwünçegi dürli reňkli süýjüler, täze miweler, krem, biskwit, makaron bilen bezeldi,we ş.m..Şeýle hem kiçijik tort bilen bezelip bilnertoppers.Her biriowadankäse adamlary ilkinji gezek iýmek isleýär.

Elbetde, owadan käsejik owadan käse gerekgutybezemek üçin, haýsy käsejikgutykäselerimizi goýmak üçin ulanýarysmy?Has özüne çekiji etmek üçin ony nädip bezäp bolar?

Ilki bilen, köplenç ulanylýan käsejiklerimizde 1 deşik, 2 deşik, 4 deşik, 6 deşik, 12 deşik, 24 deşik bar, käwagt dürli stillere we müşderileriň talaplaryna baglylykda 8 deşik we 9 deşik bolar.

Iň köp ýaýranlarymyz iki.One gapakdaky kiçijik penjireli ak kartondan ýasalýar.Beýlekisi kagyz bilen arassa aç-açangoýmakiçindeguty.

Çörekleriň görnüşleri haýsylar?

L.we kagyz käse gutusynyň birinji görnüşi barada söhbet.Umuman, gurluşyň iki görnüşi bar.

Birinji görnüşi bukja gutusy.Gapakda, adatça berk ýapylyp bilinýän gutynyň göwresi bar.Görkezmek isleseňizshas gowusy, käbir minnetdar stikerler ýa-da logo stikerleri bilen deňeşdirip bilersiňiz.Elbetde, göçme we owadan lenta bilen hem bezelip bilner.

Ikinji görnüşi ýelmeýän guty.Alsaňyz, onuň gurluşy eýýäm emele gelýär.Diňe ony açyp, kartoçkany kagyz käsesine salmaly.Alsoöne bu birneme gymmatçelekden has köp.Bulary stikerler ýa-da lentalar bilen hem bezäp bolýar.

Elbetde, çap edip bilersiňizgutygönüden-göni, ýörite döredilen nagyşyňyzy ýa-da logotipiňizi gülgüne, gök, gyzyl, gara çap ediňwe ş.m. bar.Kagyz käse gutusy gaty açyk görünýärowadan reňkler bilen çap edilende.

Beýlekisibiriaç-açan käse gutusy.Onuň guty göwresi aç-açan PET-den ýasaldy.Içki kartoçkany we käsäni gutujyga ibermek üçin gapdal gapy hökmünde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, you hem edip bileras 2-in-1stil, kagyzyň üstüne uly gapak goýgoýmaklenta bilen berkidiň.Bu görnüşli guty hakda, dürli käsejikleriň isleglerini kanagatlandyryp biljek 10 sm we 14 sm dürli beýiklik saýlawlary bar.Käbir tortlar beýik bezegler bilen bezelendir, şonuň üçinem ýokary gerekergabat gelýän gutular.

Çaý gutusynyň içi hakda

Kagyz käse gutusynyň içki kartasy barada aýdylanda bolsa, dürli şekilleri hem ýasap bileris.Käbir müşderiler günüň görnüşini, käbir müşderiler limon deşiklerini, käbir müşderiler ýönekeý tegelek deşikleri halaýarlar, hatda käbir müşderiler kwadrat kagyz käselerini ulanýarlar.Şeýle hem içerki kartany gönüden-göni inedördül, ýürek ýa-da üçburçlyga öwrüp bileris.Dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň.Şeýle hem kagyz käse gutusyny bezemegiň ajaýyp usuly.

Çaý gutusynyň daşky görnüşi barada

Kagyz käse gutusynyň daşky görnüşi barada aýdylanda bolsa, köp bezeg edip bileris.Torbanyň puluny tygşytlaýan we müşderiler üçin amatly bolan ykjam edip bileris.Mundan başga-da, penjiresi gapdalda, şonuň üçin müşderiler torty has özüne çekiji görüp bilerler.Elbetde, tutawaç ýasamak ýa-da lentalary dürli reňklerde daňmak üçin el bilen tutulan sim ulanyp bilersiňiz.Dostuňyza bermek ýa-da özüňizi sylaglamak üçin ajaýyp sowgat.

Theeri gelende aýtsak, käse gutulary hakda ýatlamaly başga bir ýörite dizaýn bar, Ÿagnybir gatlak ýa-da hatda birnäçe gatlak käse guty.

Tegelek we ýasalyp bilnerasýeke, goşa ýa-da üç.Diametri hem saýlap biler, diametri 18 sm, diametri 22 sm, diametri 26, 3 deşik, 5 deşik, 6 deşik, 7 deşik we ş.m. edip biler.WOl duşuşýarmüşderileriň dürli zerurlyklary.

Muny şekillendirip bilersiňiz, wtowuk bilen günortan çaýdan lezzet almalyseniňdostlar, adamlaryň sanyna baglylykda dürli ululykdaky käse gutularyny saýlap bilersiňiz.Şeýle hem, birinji gatda uly tegelek tort we içini daşyna çykaranyňyza baglylykda ikinji gatda başlaýan käsejik bolup biler.

Mundan başga-da, göçme, has amatly görnüşde hem edip bolýar.

Recentlyakynda bazarda, esasanam ABŞ, Meksika, Afrika we ş.m. üçin gaty meşhurdyr we has owadan we özüne çekiji boljak bezeg üçin gül ýa-da top saýlap bilersiňiz.

Tort gutusynyň bezegleri barada has köp pikiriňiz bar bolsa, olary “SunShine Packinway” bilen paýlaşyp bilersiňiz.

Jemläp aýtsak, käse gutularyny bezemegiň köp usuly bar, meselem, bronzing, logotip çap etmek, halaýan stikerleri ýelmemek, ýaý ýa-da lentalar bilen bezemek., galp yzarlamalar, top seçimleri, tort toppersleri, hatda gutyny bezemek üçin kagyz sumkasyny sazlap bilersiňiz. Mundan başga-da, käse gutulary hem bolup bilerkagyz bilen bezemektort linerleridürli reňklerden we materiallardan.Dürli görnüşkäse çyzyklarydürli täsir edip biler.Alýumin folgakäsejik linerhas teksturaly, kagyz ýaly görünýärkäsejik linerdürli owadan reňklerde bolýar, şeýle hem ekologiýa taýdan arassa.Bularyň hemmesini kagyz käse gutularyna owadan bezäp bolýar.

Çaý gutusyny nädip bezemelidigi barada has köp pikiriňiz bar bolsa, paýlaşyp bilersiňiz“SunShine Packinway”.Specificörite käse gutyňyzy zerurlyklaryňyza görä taýýarlamaga taýýardyrys,Has täze dizaýnymyz bar bolsa, siz bilenem paýlaşmaga taýýardyryse, şeýle hem, ajaýyp käsäni has köp adam söýüp biler ýaly gutyny has gowy bezemäge umyt edýärin.

Buýruk bermezden ozal size zerur bolup biler

PACKINWAY, çörek bişirmekde doly hyzmaty we önümleriň doly görnüşini hödürleýän bir nokatly üpjün edijä öwrüldi.“PACKINWAY” -da çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri özleşdirip bilersiňiz, ýöne çörek bişirmek üçin galyplar, gurallar, deko-rasiýa we gaplamak bilen çäklenmeýär.PACKINGWAY çörek bişirmegi halaýan, çörek bişirmek bilen meşgullanýanlara hyzmat we önüm hödürlemegi maksat edinýär.Hyzmatdaşlyk etmek kararyna gelen pursatymyzdan başlap, bagty paýlaşyp başlaýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: 15-2023-nji mart