Dik gurnama hyzmaty

Çörek gaplamasy

Bir nokatly hyzmat

Tort tagtalary

6 mm galyňlykdaky tort depreklerinden inçe tagtalara çenli tort tagtalarynyň görnüşi.Bu tagtalar altyn tort tagtalary, kümüş tort tagtalary, inedördül tort tagtalary, tegelek tort tagtalary we göz öňüne getirip boljak her dürli reňkli tort tagtasy ýaly dürli pursatlara laýyk dürli reňklerde we şekillerde bar!

inedördül tort tagtasy

Kwadrat tort tagtasy

tegelek tort tagtasy

Tegelek tort tagtasy

Heartürek tortlary

Heartürek tortlary

gönüburçly tort tagtasy

Gönüburçly tort tagtalary

Reňkli tort tagtalary

Reňkli tort tagtalary

Masonit tort tagtalary

Masonit tort tagtalary

kiçi tort

Mini tort tagtalary

Gönüburçly tort tagtalary

Doly kagyz torty tagtasy

* Köp mukdarda sargyt edýärsiňizmi?Köp mukdarda arzanladyşlar üçin satuw toparymyza ýüz tutuň!Biz bilen habarlaşyň

Çörek gutulary

PACKINGWAY müşderini kanagatlandyrmaga bagyşlanýar - konditer gutularynyň köp görnüşi, wepalylygymyzyň näderejede uzakdygyny görkezýär.Gutularymyz diňe bir dürli ululykda, şekilde we stilde däl, eýsem dürli reňk wariantlaryny hem alyp barýarys, şonuň üçin müşderilerimiz ideallara laýyk gelmeýän önümler üçin hiç wagt çözgüt tapmaly däldirler.Adaty konditer önümlerimiz we tort gutularymyz ak, tebigy kraft we gülgüne reňklerde bolýar we ululyklarymyz bir käsejikden başlap, doly torta çenli bolýar.

Açyk guty

Açyk guty

penjireli çörek bişirilýän guty

Penjireli çörek gutusy

Kukiler we biskwit gutusy

Kukiler we biskwit gutusy

Gasynlanan tort gutusy

Gasynlanan tort gutusy

Kubok gutusy

Kubok gutusy

penjireli çörek bişirilýän guty

Penjireli çörek gutusy

Makaron gutusy

Makaron gutusy

Bir bölek tort gutusy

Bir bölek tort gutusy

* Köp mukdarda sargyt edýärsiňizmi?Köp mukdarda arzanladyşlar üçin satuw toparymyza ýüz tutuň!Biz bilen habarlaşyň

PACKINGWAY® satyn almagyň sebäpleri

Iň pes bahalar

Iň arzan baha - zawod göni

PACKINGWAY® Çörek önümleriniň gaplaýyş önümleriniň hemmesini dizaýn edýäris, öndürýäris we satýarys - şonuň üçin bahalarymyz diýseň arzan.

I HIGH GOWY SYITYASAT

Qualityokary hilli - hünär derejesi

PACKINGWAY® önümleriniň hemmesi SGS-den gözden geçirmek, synagdan geçirmek, sertifikat bermek we baha bermekden geçdi.Önümler ýokary hilli we tortuň berkligi, ygtybarlylygy we daşky gurşawy goramak üçin ýokary talaplara eýedir.Ynam bilen ulanyp we satyn alyp bilersiňiz.

TEAM

Hünär topary

Gözleg we gözleg toparymyz, hiliň berk barlagy we zerur bolanda öz wagtynda düzedişleri bar.Satmak, dizaýn etmek, öndürmek we ýöriteleşdirilen çözgütleri bermek üçin tejribeli hünärmen toparymyz bar.

hyzmaty

3 ýyl hil kepilligi

PACKINGWAY® önümleriniň hemmesini 3 ýyl kepillik bilen yzyna alýarys.Önümlerimiziň hiline 100% ynamymyz bar.

Çörek gaplaýyş çözgütleri, pudagyňyza laýyk gelýär

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň