Omörite aç-açan tort gutusy

aç-açan tort gutusy

Omörite aç-açan tort gutusy lomaý

tort gutusy

tort gutusy

ak aç-açan tort gutusy

ak aç-açan tort gutusy

https://b502.goodao.net/12-inch-bakery-box-manufacture-wholesale-sunshine-product/

gara açyk tort gutusy

gülgüne açyk tort gutusy

gülgüne açyk tort gutusy

gök açyk tort gutusy

gök açyk tort gutusy

aç-açan tort gutusy

aç-açan tort gutusy

gyzyl açyk tort gutusy

gyzyl açyk tort gutusy

tegelek aç-açan tort gutusy

tegelek aç-açan tort gutusy

köp ölçegli aç-açan tort gutusy

köp ölçegli aç-açan tort gutusy

aç-açan tort gutusy

aç-açan tort gutusy

Açyk tort gutusyny sazlamak üçin 4 ädim

Customörite aç-açan tort gutulary üçin pikirler barmy?Näçe üýtgeşik bolsa-da, aýratyn çözgütlerimiz we tejribelerimiz pikirleriňizi durmuşa geçirmäge we üstünlik gazanmaga kömek eder.

Biz bilen habarlaşyň

1. Gözleg iberiň

Satuw işgärlerimiz bilen zerurlyklaryňyzy we býudjetiňizi ara alyp maslahatlaşyň, ululygyny, materialyny, reňkini we beýleki talaplaryny tassyklamaga we size bir gezeklik çörek we gaplama hyzmatlaryny hödürlemäge kömek edýän hünärmenler toparymyz bar.

Özbaşdaklaşdyrmak we çap etmek

2.Kustomizasiýa we çap etmek

Mugt gyzgyn möhürleme ýa-da LOGO çap etmek bilen üpjün edýäris we aýratyn aç-açan tort gutyňyzy öndürýäris.Beýleki dizaýnlary isleseňiz, siziň bilen döredjek mugt dizaýn toparymyz bar.

önümçilik we gaplamak

3. Önümçilik we gaplamak

Köpçülikleýin önümçilik müşderiniň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar.Önümçilik gutarandan soň zawod gutulary gaplar.Guty belliklerine talaplaryňyz bar bolsa, satyjymyza öňünden habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Getirilmegine garaşýarys

4. Hil barlagy we iberiş

Her önüm iberilmezden ozal hil barlagyny geçireris we her önümiň ýokary hilini üpjün etmek we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin hil barlagyndan geçen önümleri ibereris.

Lomaý aç-açan tort gutularynyň peýdalary

1. Lomaý sargyt çykdajylary azaldýar: Lomaý aç-açan tort gutulary satyn alyş çykdajylaryny tygşytlap biler, lomaý açyk tort gutulary has amatly bahalary alyp biler, köp satyn almak transport çykdajylaryny we inwentar çykdajylaryny azaldyp biler we kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyryp biler.
 
2. Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak: Aç-açan tort gutulary kärhanalaryň uly göwrümli önümçiliginiň isleglerini kanagatlandyryp biler, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler (köpçülikleýin önümçilik wagtynda bir enjamy we enjamy çözmegiň bahasy we wagty azaldylyp bilner) we önümçiligi has gowy goldap biler. kärhanalaryň zerurlyklary.
 
3. Önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak: Çörek kärhanalary azyk we sowgat satmak üçin aç-açan tort gutularyny ulananda, sarp edijiler önümleriň özüne çekijiligini we bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyryp, önümleri has aýdyň görüp bilerler.
 
4. Satuwy artdyrmak: Ajaýyp gaplamalar satuwy artdyryp biler, lomaý açyk tort gutulary kärhanalara ýokary hilli, owadan we amaly gaplamalar we kärhanalar üçin satuwdan soň has gowy hyzmat berip biler.

Aç-açan tort gutularyny çäksiz saýlamak

Kwadrat arassa tort gutularymyz hem köp taraply we ähli ululykdaky tortlar üçin amatly.

Aç-açan dizaýn bilen tortuňyz owadan görkeziler.

Iýmit derejesindäki material talaplaryna laýyk gelýän we inedördül aç-açan tort gutularymyzy gaty çydamly, geýmek we deformasiýa etmek üçin ýokary hilli PET materiallaryny ulanýarys.

Inedördül aç-açan tort gutymyzy götermek hem aňsat, bu çörek önümleri, çörekhanalar we supermarketler ýaly ýerlerde satmak üçin örän amatly.

Kwadrat aç-açan tort gutulary tortlaryňyzyň daşky görnüşini we hilini ýokarlandyryp, müşderiniň tejribesini ýokarlandyryp we satuwy netijeli ýokarlandyryp biler.

Tortuňyzyň owadan görnüşini guty arkaly görkezip biljek dürli ölçegdäki tegelek açyk tort gutularyny hödürleýäris.

Şeýle hem, tegelek aç-açan tort gutymyzy ýüklemek we götermek aňsat, bu çörek bişirilýän ýerler, çörek bişirilýän ýerler we supermarketler ýaly ýerlerde satmak üçin örän amatly.

Daşky gurşawa täsirini azaltmak bilen önümiň hilini üpjün etmek üçin önüm öndürmek üçin ekologiýa taýdan arassa çig mal ulanýarys.

Tegelek aç-açan tort gutusynyň dizaýny, tortlaryňyzy has owadan we ýokary derejede görkezmäge kömek edip, satuwy we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryp biler.

* Köp mukdarda sargyt edýärsiňizmi?Köp mukdarda arzanladyşlar üçin satuw toparymyza ýüz tutuň!Biz bilen habarlaşyň

“SUNSHINE PACKINWEAY” lomaý adaty aç-açan tort gutusyny saýlaň

1. Custöriteleşdirilen hyzmat: Çörek önümlerini öndürýän hünärmenler, talaplaryňyza görä hünärleşdirilen hyzmatlary berip bilerler we zerurlyklaryňyza we marka keşbiňize laýyk açyk kubok gutularyny ýasamaga kömek edip bilerler.
2. Önümiň hilini ýokarlandyrmak: qualityokary hilli aç-açan käse gutulary önümiň umumy hilini ýokarlandyryp, sarp edijileriň satyn almak we dilden-dile islegini ýokarlandyryp biler.
3. Köpdürlüligi: Dürli ululykdaky tortlar ýa-da konditer önümleri üçin aç-açan käse gutularynyň dürli modelleri amatlydyr.Aç-açan dizaýn tortuň gözelligini artdyryp biler, alyjylar alnan torty gabykdan aňsatlyk bilen synlap bilerler.Tort goýmakdan başga-da, pijama, aýakgap, gurjak we ş.m. ýaly ajaýyp sowgatlary goýmak üçin hem ulanylyp bilner.
4. Material saýlamagyň diwersifikasiýasy: Dürli materiallaryň dürli aýratynlyklary bar.Zäherli we tagamsyz, ýeňil we çydamly we güýçli dartyş güýji bolan iýmit derejeli PET materialy ýaly zerurlyklara görä materiallar saýlanyp bilner.Şeýle hem ekologiýa taýdan arassa PVC material bar.
5. Amatly baha: SUNSHINE PACKINWAY hünärmen çörek gaplaýyş öndürijileri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň üsti bilen, ýeňillikli bahalardan lezzet alyň, çykdajylary azaldyň we girdejini artdyryň.
6

Customörite lomaý lomaý açyk tort gutulary barada soraglar

1. Aç-açan tort gutularynyň haýsy ululyklary bar?

Arassa tort gutulary dürli tort görnüşlerini we ululyklaryny ýerleşdirmek üçin dürli ululykda gelýär.Bu ululyklar ownuk tort gutularyndan uly tort gutularyna çenli bolup biler.Şol bir wagtyň özünde, SUNSHINE PACKINWAY öndürijileri hem aýratyn talaplary has gowy kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen ululyk opsiýalaryny hödürleýärler.

2. Açyk tort gutusynyň materialyny saýlap bilerinmi?

Hawa, müşderiler tort gutusynyň materialyny isleglerine, zerurlyklaryna we býudjetine görä saýlap bilerler.Öndürijiler PVC, PET we PP ýaly dürli materiallary hödürläp bilerler, hersiniň özboluşly aýratynlyklary we peýdalary bar.

3. Aç-açan tort gutusy howpsuz we ekologiýa taýdan arassamy?

Çörek önümlerini öndürýän hünärmen hökmünde, aç-açan tort gutularymyzyň köpüsi PET ýa-da PP ýaly azyk howpsuz we ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar.Önümlerimiziň howpsuz we ekologiýa taýdan arassa bolmagyny üpjün etmek üçin FDA, REACH ýa-da RoHS ýaly kadalaşdyryjy talaplary ýerine ýetiriň, bu daşky gurşawa dostluklydyr.

4. Açyk tort gutymyň dizaýnyny nädip sazlap bilerin?

Tort gutusy dizaýnlary, SUNSHINE PACKINWAY öndürijisine çeper eser dizaýnlaryny ýa-da logo faýllaryny bermek arkaly düzülip bilner.Öň taýýarlanan şablonlardan saýlaň, elbetde, dizaýnerler bilen noldan dizaýn döretmek üçin işleýän hünärmen dizaýn toparymyz hem bar.

5. customörite aç-açan tort gutusy üçin sargytlaryň iň az mukdary näçe?

Customörite aç-açan tort gutulary üçin sargytlaryň iň az mukdary 50 sany, sebäbi bir guty elli sany.Löne LOGO-ny sazlamaly bolsaňyz, iň az sargyt mukdary 100 bölekdir.Elbetde, konteýnerdäki lomaý tort gutulary gerek bolsa, size nusga hyzmatyny mugt iberip bileris.

6. Aç-açan tort gutusyny düzmek üçin näçe wagt gerek?

Customörite aç-açan tort gutularyny öndürmek üçin öňdebaryjy wagt mukdary, spesifikasiýasy we çylşyrymlylygy ýaly faktorlara görä üýtgeýär.Umuman, bir-iki hepde gerek bolup biler.Önümçilik tamamlanandan soň, wersiýany tassyklamak üçin müşderä iberiler we nusganyň dogrudygyny tassyklandan soň köpçülikleýin önümçilik başlar.

7. Uly sargyt goýmazdan ozal bir nusga alyp bilerinmi?

Hawa.“SUNSHINE PACKINWAY” öndürijileri, köp sargyt goýmazdan ozal müşderilere önümleri barlamak we baha bermek üçin nusgalar berer.Bu, bir konteýner sargyt goýmak kararyna gelmezden ozal, önümiň müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny tassyklamaga kömek edip biler.

8. Köp sargytlar üçin takmynan gowşuryş wagty näçe?

Köp sargytlar üçin gurşun wagtlary ýerleşişine, iberiş usulyna we sargyt mukdaryna baglylykda üýtgäp biler.Müşderiler belli bir talaplaryna laýyklykda öndürijiden gowşuryş wagtyny talap edip bilerler.

9. Lentalar ýa-da stikerler, kartoçkalar we ş.m. ýaly goşmaça aýratynlyklary bolan aç-açan tort gutusyna sargyt edip bilerinmi?

Hawa.Müşderiler lentalar, kartoçkalar ýa-da stikerler we başgalar ýaly öz isleglerine görä aç-açan tort gutusyna goşmaça funksiýalary goşmagy haýyş edip bilerler, bu opsiýalar goşmaça çykdajy edip biler, ýöne zawodyň öňki lomaý bahasyny satyn alarys, satyn alyş çykdajylaryňyzy azaldarys we has köp girdeji gazanmaga kömek edýär.

10. customörite aç-açan tort gutusynyň satuwdan soňky hyzmaty näme?

Customöriteleşdirilen aç-açan tort gutusyny alandan soň müşderi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, satuw işgärlerimize suratlary ýa-da wideolary wagtynda bermegiňizi haýyş edýäris, harytlaryňyzyň zyýanyny hasaba alarys we ýazga geçireris we adatça başga bir sargyt goýup size çözgüt hödürläris talonlary müşderilere gaýtadan ibermek ýa-da subsidiýa bermek.

PACKINGWAY® satyn almagyň sebäpleri

Hünärli bişirilen iýmit gaplaýyş üpjünçisi hökmünde SUNSHINE PAACKINWAY-nyň artykmaçlyklary:

1. Öz dizaýn toparymyzy we iň täze dizaýn programma üpjünçiligini goşmak bilen hünär dizaýn mümkinçilikleri;
2. Müşderilere ýöriteleşdirilen hyzmatlaryň doly toplumyny hödürläp bilýän doly önümçilik zynjyry;
3. Iň gysga önümçilik siklini we iň gowy gowşuryş hyzmatyny berip biler;
4. Müşderilere ýüz tutmak we saýlamak üçin köp sanly taýýar şablonlar we önüm nusgalary bar;
5. Müşderiniň isleglerine görä kagyz materiallarynyň we çap etmegiň dürli görnüşleri düzülip bilner;
6. Müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi we satuwdan soňky hyzmat;
7. Tor kanallary we onlaýn maslahat hyzmatlary müşderilere islän wagtymyz we islendik ýerde habarlaşmaga mümkinçilik berýär.

Çörek gaplaýyş çözgütleri, pudagyňyza laýyk gelýär

Biz hakda

Biz birneme başgaça edýäris we bu biziň göwnümize ýaraýar!