Biz hakda

Cakeörite çörek gaplama çözgütleri

Çörek gaplama üpjünçiligi

Çörek önümlerinden başlap, tort tagtalaryna çenli, çörek bişirýän gap-gaç önümlerimiz, süýjüleriňiziň görkezilişini ýokarlandyrmaga kömek eder ..

topar-güneş

Biz kim?

Çörek önümleri üçin çörek önümleri bilen üpjün ediji hökmünde, müşderileriň isleglerini çuňňur bilýäris.Iň oňat materialdan peýdalanýarys, iň özüne çekiji çeper eserleri dizaýn edýäris we iň oňat el işini edýäris, diňe bir önüm däl-de, bir çeper eseri tamamlamaga synanyşýarys.

topar-güneş1

Biz näme edýäris

Dedicatedörite gaplama guty hünärmenlerimiziň kömegi bilen arzuwyňyzdaky çörek önümlerini gaplamagy we çörek bişirmek üçin ýörite enjamlary alyň.

çörek önümleri

Biziň pikirimiz

Biziň maksadymyz Hytaýda birinji derejeli çörek gaplaýyş kompaniýasy bolmak we müşderimize has gowy hyzmatlarymyz we has ussat çörek gaplaýyş çözgütleri bilen üpjün etmek maksadyna yzygiderli öňe bararys.

Hekaýamyz

Çörek bişirmek höwesi we maşgalasyna bolan söýgüsi bilen ýaş ene Melissa, çörek bişirmek pudagyna özüni bagyşlady we 9 ýyl ozal PACKINWAY gurdy.

Tort tagtasy we tort gutusy öndüriji hökmünde başlanan indi PACKINWAY çörek bişirmekde doly hyzmat we önümleriň doly görnüşini hödürleýän bir nokatly üpjün edijä öwrüldi.

“PACKINWAY” -da çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri özleşdirip bilersiňiz, ýöne çörek bişirmek üçin galyplar, gurallar, deko-rasiýa we gaplamak bilen çäklenmeýär.

PACKINGWAY çörek bişirmegi halaýan, çörek bişirmek bilen meşgullanýanlara hyzmat we önüm hödürlemegi maksat edinýär.Hyzmatdaşlyk etmek kararyna gelen pursatymyzdan başlap, bagty paýlaşyp başlaýarys.

Geçen 2020-nji ýylda epidemiýadan köp ejir çekdik.Wirus bize aladalanma döredip biler, şeýle hem maşgalamyz bilen has köp wagt sarp edip biler.

Bu möhüm ýylda, PACKINGWAY çörek önümlerini we hyzmatyny ösdürmegi dowam etdirdi, şeýle hem aşhana we öý goşlary bilen meşgullandy.

PACKINGWAY, hemmelere bagtly, aňsat durmuş stilini getirmegi dowam etdireris.

çörek önümleri bilen üpjün edijiler-Melissa

Melissa

Toparymyz

Gözleg we barlag toparymyz berk hil barlagyny geçirýär we zerur bolanda wagtynda düzedýär.Customörite çözgütleri satýan, dizaýn edýän, öndürýän we üpjün edýän tejribeli hünärmenler toparymyz bar.Düýbi Hytaýyň Huizhou şäherinde ýerleşýän “Packinway” adaty çörek önümlerini gaplamak, çap etmek we önümleri dizaýn etmek, öndürmek we üpjün etmek üçin bir dükan bolup, hyzmatdaşlara oňyn üýtgeşmeler döretmäge kömek edýän çözgütleri hödürleýär.

Şahadatnamamyz1
Biziň şahadatnamamyz4
Şahadatnamamyz
Şahadatnamamyz3

Müşderilerimiz

Müşderilerimiz
Müşderilerimiz2
Müşderilerimiz1

Çörek gaplaýyş çözgütleri, pudagyňyza laýyk gelýär