Bir käse guty şablonyny nädip ýasamaly?

Salam, hemmeler,Bu, Hytaýdaky “Güneşli çörek önümçiligi” gaplamasyndan.10 ýyllyk tejribesi bolan tort tagtasyny we tort gutularyny öndürmekde we satmakda, çörek bişirmek üçin bir gezeklik hyzmat etmekde ýöriteleşýäris. Bu sanymda, tanyşdyrmak isleýärinbiziň käse gutusy, Sebäbi hher ýyl dünýäde millionlarça kagyz käse ulanylýar.

Çaý gutusy üçin deşik nähili?

Adatça, bazardaky 2 deşik 4 deşik 6 deşik 12 çukurly käse gutusynyň ululygyna öwrenişýäris.Dört ölçegli käse gutulary yzygiderli ululykda .Näme üçin kagyz käselerindäki 2 4 6 12 deşik has meşhur?

Hatda san hem oňat san bolup, dostlar bilen deňeşdirmegiň şatlygyny paýlaşyp biler we şeýlelik bilen dostlar bilen goşa bagt gazanyp biler diýilýär.Elbetde, 1 deşikli kagyz käse gutusy, 3 deşikli kagyz käse gutusy, 5 deşikli kagyz käse gutusy, 9 deşikli kagyz käse gutusy we ş.m. ýaly täsin kagyz käseleri hem bar.Hususan-da, zawodymyz, OEM hökmünde önümleriň daşky görnüşini, ululygyny, reňkini we gaplanyşyny sazlamaga kömek edip biler

Dürli şekilli dizaýnlar bilen kubok torty
Aç-açan käse gutusy

Çörek ýassygy üçin nähili görnüş?

Haýsy käsejik çyzgysyny isleýärsiňiz?Maňa habar bermek üçin hoş geldiňiz.

Çörek gutusynyň iki dürli gurluşy bar.

Çörek çyzgysy barada aýdanymyzda, bizde üç görnüşli käse çyzgysy bartegelek käsejik, aşakdaky ýaly:

tegelek käsejik

tegelek käsejik

Bu tegelek dizaýn has meşhur, diametri 6 sm, bazardaky yzygiderli ululygy.Elbetde, başga ululyk gerek bolsa, müşderi üçin başga ululygy düzüp bileris.

Ikinji görnüşi, aşakdaky ýaly limon şekilli käsejik çyzgysy:

limon şekilli käsejik

limon şekilli käsejik

Bu limon dizaýny has meşhur, diametri 6 sm, bazardaky yzygiderli ululygy.Elbetde, başga ululyk gerek bolsa, müşderi üçin başga ululygy düzüp bileris.

Iň soňunda aşakdaky ýaly dişli şekilli käsejik çyzgysy:

Diş görnüşli käsejik

Diş görnüşli käsejik

Diş şekilli käsejik çyzgysy sazlanyp bilinýän ululygy, iň ululygy 6 sm, iň ululygy 7 sm.

Bizde aşakdaky ýaly başga-da ýörite käsejik çyzgysy bar:

ýörite käsejik

ýörite käsejik

Bu şekil inedördül şekildir, müşderimiziň islegini ýöriteleşdirilen görnüşe esaslanýar, başga şekilli käsejik çyzgysy bar bolsa, bize iberip bilersiňiz, bu görnüşli käsejik önümlerini öndürmäge kömek edip bileris.

Çaý gutusynyň ýokardaky iki gurluşygurluş tapawutlary,bahasy başga.Eger arzan käse gutularynyň bir görnüşine mätäç bolsaňyz, bukulýan käse gutusyny saýlap bilersiňiz;Bir görnüşli amatly käse gutularyny isleseňiz, taýak käse gutusyny saýlap bilersiňiz.Umuman aýdanyňda, käse gutusyny satyn almak islegiňizi esaslandyryň, bu gaty gowy.

Çaý gutusyna başga näme goýup bileris?

Çörek gutusyny eplemek barada aýdanymyzda, ony ulanmaly bolarys.Şeýlelik bilen bir sorag bar, käbir müşderiler muny özleşdirmegi halamaýarlar, sebäbi kynçylyk duýýarlar we wagtlaryny ýitirýärler.Aeplenýän guty ýaly nother, bukulýan gutulardan lezzet alýarlar.Aşakdaky ýaly bukulýan käse gutusynyň görnüşi bolup biler:

Çaý gutusyny ýapyň

Çaý gutusyny ýapyň

Anotherene bir käse guty, taýak käsejik gutusy, bu adamlar tarapyndan ýygnamaly däldigini aňladýar.Bu käse gutusyny ulananyňyzda gönüden-göni ulanyp bilersiňiz.Sebäbi 4 burç ýa-da taýak gutusynyň 6 burçy müşderi üçin amatly bolan taýakdy.Aşakdaky ýaly taýak käse gutusynyň suraty bolup biler:

Eplenýän käse gutusy

Eplenýän käse gutusy

 Dükanyňyzda diňe käse gutusy bar bolsa-da, şu gün bir tort sargyt alan bolsaňyz, bir tort gutusy zakaz etmelimi?Alada etme, diňe käsejik çyzgysyny çykarsaň, käse gutusy tort gutusyna öwrüler.Şeýlelik bilen, diňe bir guty däl, eýsem iki guty zakaz edýärsiňiz. Bir tort gutusyny satyn almak isleýän bolsaňyz, kubok gutusyny satyn alyp bilersiňiz, sebäbi iki sany guty alyp bilersiňiz .Eger käse tort ýasasaňyz, edip bilersiňiz käse gutusyny ulanyň, bir tort ýasamak isleseňiz, käse gutusyny ulanyp bilersiňiz, diňe käsejik çyzgysyny çykaryp, tort gutusyna öwrülmegine ýol beriň .Bu köp çykdajylary tygşytlamaga kömek edip biler.

Aç-açan guty - çorba gutusy

Logo käse gutulary üçin düzülip bilner

Gitdigiçe köp müşderi ýörite markany yzarlaýar, sebäbi öz müşderisiniň markasyny ýatda saklamagyny isleýän zady.Dükany has meşhur bolar we has köp keser we pul alyp biler ýaly.Şeýle-de bolsa, kubok gutusy üçin logo ýasamak isleseňiz, ilki bilen logotipiňiz üçin bir dizaýn ýasamaly, bir reňk nyşany, iki reňk nyşany, üç reňk nyşany we ş.m. dizaýn edip bilersiňiz.Dürli reňk nyşanynyň dürli bahasy barlygy sebäpli, reňkler näçe köp bolsa, şonça-da gymmat.Soň bolsa, MOQ 1000pc-den 3000 pc-e çenli artar.

Beýleki reňkli käse gutusyny sazlap bilerinmi?

Zawodymyz, dürli sary reňk gutusyny isleseňiz, dürli reňkli guty gowy bolsa, dürli reňkleri hödürlemegi teklip edýär.“Google” -iň tendensiýasy, has köp müşderiniň özleşdirilen reňkli käse gutularyny has gowy görýändigini görkezýär, 2022-nji ýylda satuw mukdary 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 5% ýokarlandy.Jikme-jik alyjy bolsaňyz, müşderiňizi satmak üçin birnäçe reňkli käse gutusyny satyn alyp bilersiňiz. “Amazon” alyjy bolsaňyz, birnäçe reňkli käse gutusyny satyn alyp, satmak üçin web sahypaňyza ýükläp bilersiňiz.

Çeşmeler:“Sunshine Packinway” çörek önümleriniň gaplamasyndan surat

Dogrusy, bu makala hemme ýerde gutarýar.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, web sahypamyza üns berip bilersiňiz.önümlerimizi yzygiderli täzelärishemişebaşga önümi bilmek isleseňiz, bize ýazyp bilersiňiz, men bu makalany ýazmak üçin mowzugyňyzy esaslandyraryn.

Has jikme-jik bilmek we tort tagtasy üçin ulanmak isleseňiz, habarlaşyp bilersiňizABŞ.

PACKINWAY, çörek bişirmekde doly hyzmaty we önümleriň doly görnüşini hödürleýän bir nokatly üpjün edijä öwrüldi.“PACKINWAY” -da çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri özleşdirip bilersiňiz, ýöne çörek bişirmek üçin galyplar, gurallar, deko-rasiýa we gaplamak bilen çäklenmeýär.PACKINGWAY çörek bişirmegi halaýan, çörek bişirmek bilen meşgullanýanlara hyzmat we önüm hödürlemegi maksat edinýär.Hyzmatdaşlyk etmek kararyna gelen pursatymyzdan başlap, bagty paýlaşyp başlaýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Buýruk bermezden ozal size zerur bolup biler


Iş wagty: Mart-22-2023