Mini tort bazasy zawody özleşdirmek |Güneş

Tort tagtasy zawodygöni satuw,kiçi tortululygy we beýleki özleşdirilen şekiller bilen düzülip bilner, önümçilikde we satuwda baý tejribesi bolan önümçilik üpjün edijisidiris we hünärmen dizaýn topary size öz dizaýnyňyzy mugt edip biler.Qualityokary hilli satyňtort tagtalaryiň gowy lomaý bahalarda.


 • Haryt görnüşi:Kiçijik tort tagtasy
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Tagta, goşa çal tagta
 • Ölçegi:1.5 dýuým-5 dýuým / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:1mm, 1,3mm, 1.5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň kabul ederlikli nyşany
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, üçburçluk / doly özleşdirilen
 • Nusga:Custörite nagyşlar
 • Bukja:100 sany kompýuter / gysgyç, 1000 sany / karton guty
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat özboluşly kiçi tort bazasy tagtasy öndürijisi, Hytaýdaky zawod

  Bütin dünýäde müňlerçe müşderiniň isleglerine hyzmat edip, ussatlyk bilen kiçi tort bazasy tagtalaryny ýasap, ajaýyp dizaýn, galyp, subutnama we önümçilik toparymyz bar.Müşderileriň kärhanalaryna, markalaryna, önümlerine we şekil mahabatyna ajaýyplyk goşuň we yzygiderli berk binýady we gowy abraýy dörediň.Tort gutusynyň nyşanyny düzeniňizde üns bermeli käbir meseleler:

  1. Satyn almazdan ozal müşderi hyzmaty bilen habarlaşyň.

  2. Logotipi sazlamak üçin, müşderi anyk nagyş we ýerleşdiriş ýagdaýy bilen PDF resminamasyny ýa-da surat faýlyny üpjün etmeli.Dizaýn toparymyz size ýazar we müşderi muny tassyklar we soňra önümçilige geçirer.

  3. Logotipi özleşdirmek birnäçe reňkde bar, meselem: altyn, gül altyn, kümüş we ş.m.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  Mini tort tagtasy zawody
  Mini tort tagtasy zawody

  Arza

  Size gowy önümler we ýokary hilli hyzmatlar getirmek üçin hünärmenler toparymyz bolsun.Gowy!Geljekde giňeltmek üçin has köp sargyt etjekdigiňize ynanýarys!!Bu kiçi tort bazasy gaty amatly we gaty amatly.Tort tagtalaryny kepekli tarelkalar, desert stolunyň merkezi bölekleri, tort dilimleri, kepekler, tagamlar, peýnir ýa-da pizzalar hökmünde ulanyň;Toýlar, doglan günler, çaga duşlary ýa-da gelin duşlary we başgalar ýaly dürli çäreler üçin ajaýyp.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümleri dürli ululykda, reňkde we stilde bar bolan dürli önümleri öz içine alýar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň