Logotipiň lomaý bahasy bilen ýörite tort deprekleri |Güneş

Tapprofessional tort tagtasyHytaýda lomaý satyjylar we öndürijiler. Zawodymyz köpçülikleýin öndürýär tort tagtasyçykdajylaryny tygşytlamak üçin bütin dünýädäki müşderilere lomaý bahalary üpjün etmektort deprek!Çörek önümleriniň gaplanyşynyň we “One-Stop Service” -iň giň toplumyny hödürleýäris. Arzan bahany alyň we satyn alyň!

 


 • Önümiň ady:Tort deprek
 • Material:Iki gezek gasynlanan kagyz tagtasy, gaty tagta
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:6mm, 12mm, 14mm, 15mm, 18mm, 24mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň kabul ederlikli nyşany
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / ýöriteleşdirilen
 • Nusga:Adaty nagyş ýa-da ýöriteleşdirilen nagyş
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysmak ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat tort deprek öndürijisi, Hytaýdaky zawod

  Galyň folga tort deprekleri bazardaky iň meşhur tort tagtasydyr.Olar köptaraply we gaty güýçli, bu bolsa olary bir ýa-da köp derejeli tortlar üçin ajaýyp edýär.Tort deprekleri tortyň ähli görnüşleri üçin ajaýyp we isleseňiz buzly buz we lenta bilen ýapmak aňsat.

  Şeýlelik bilen, birkemsiz şahsylaşdyrylan tort tagtasyny alyp bilersiňiz, bu hem gaty gowy DIY ussatlygy.Dostlara bermek gaty oýlanyşykly we aýratyn sowgat.“Güneşli tort” tagtasy size has döredijilik ylhamy getirer diýip umyt edýär.

  Tegelek tort sintetik kartondan, has galyň dizaýndan ýasalýar.Adaty tort tagtalary bilen deňeşdirilende, tegelek tortlar has güýçli göterijilik ukybyna eýedir we esasan konditer gaplary ýa-da ajaýyp desert displeýleri üçin ulanylýar.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  18 tegelek tort deprek tagtasynda
  ak tegelek tort deprek

  Arza

  Folgatort tagtasy lomaýajaýyp nagyşly alýumin folga bilen tekiz gyrasy we ýaprak görnüşli nagyş tortuňyzy has näzik we owadanlaşdyrýar. Amatly 5 paket 10 dýuým tort tort tagtasynyň deprek tegelegi.Smoothumşak taraplary we ýokarsy.Krem, bişirilen krem, çig krem ​​we ş.m. bilen reňklenmezligi üçin ýaglara çydamly, ýalpyldawuk ýüz. Tort tagtasy islendik agyr ýa-da köp gatlakly tort üçin oňat platforma üpjün edýär.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň