Penjireli hünärmen çörek gutusy gülgüne |Güneş

Zawodyň iň gowy bahasy, iň az MOQ, ýokary hilli tort gutusy,çörek önümleriekologiýa taýdan arassa, zaýalanýan we gaýtadan ulanylýan materiallar bilen öndürilýär,çörek bişirilýän gutyIň oňat lomaý bahada özleşdirme opsiýalary, OEM hyzmaty we Mugt nusgalar, müşderiniň islegine görä ýöriteleşdirilen ululyk, reňk we logo.


 • Ady:Aç-açan tort gutusy / sowgat gutusy
 • Material:PET we karton
 • Ulanylyşy:Çörek gaplaýyş dükanlarynda lomaý ýa-da bölek satuw, çörek bişirilişi, öýde öndürilen sowgatlar we çörek bişirmek, oturylyşyklar, toýlar, doglan gün dabaralary we ş.m.
 • Reňk:ak, gara, düşnükli, gök, gyzyl, gülgüne ýa-da özleşdirilen
 • Bukja:Karton (Adatça 50 bölek gutyda gaplanýar)
 • Görnüşi:Leeke gatlakly tort gutusy, goşa tort gutusy, tort gutusyny beýikläň
 • Aýratynlyk:Iýmit derejesindäki aç-açan film bilen örtülen PET materialy, aşaky goldawy gaty karton we tutuşlygyna berk we ygtybarly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary:

  Güneşli çörek gaplamasy, doglan gün torty gaplamak üçin ýörite ýasalýar.Şeýle hem, beýleki ähli görnüşli desertleri saklamak üçin ulanyp bilersiňiz.Öndürýän önümlerimiz ýokary hilli, ajaýyp ussatlyk we çydamly.Açyk dizaýn meýdançalary bilen aç-açan tort gutusy, doglan günüň tortynyň ýa-da sowgadyňyzyň gözelligini görkezmegiň ýönekeý we ajaýyp usulydyr.Tort gutusynyň ýokarky we orta bölekleri aç-açan, aşaky we gapagy gülgüne.Tort gutyňyzy lentalar we beýleki esbaplar bilen bezäp bilersiňiz.Güneşli çörek gaplamasy Bir bitewi üpjün ediji, ýokary hilli plastmassadan ýasalan, iýmit derejesi howpsuz bolan aç-açan tort gutularyny üpjün edýär.Bu arassa tort gutulary ýer tygşytlamak üçin tekiz iberilýär we ýygnamak aňsat.

  Tort görkeziş tagtasyny arassalaň

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  gülgüne tort gutulary lomaý

  Gülgüne tort gutulary lomaý

  plastik tort gutulary lomaý

  Plastiki tort gutulary lomaý

  Arza

  Kwadrat gülgüne arassa plastik tort guty çörek öndürýän zawod tarapyndan size gowşurylan owadan tortlar.Gülgüne gapagy we düýbi bolan bu açyk desert gutulary, ýörite çäreleri bellemek üçin ajaýyp tortuňyzy, gülleriňizi, makaronlaryňyzy we sowgat displeýleriňizi güýçlendirmek üçin ajaýyp sowgat gutularyna meňzeýär.Gapakly güneşli aç-açan tort gutusy gaty owadan we çydamly.Tort gutusy islendik reňkli lenta bilen gabat gelip biler, şeýle hem islendik tort ýa-da sowgat bilen gaty köpdür.Şeýle hem lentalar, tort bezegleri we ş.m. ýaly çörek önümlerini gaplamak önümlerini berip bileris.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümleri dürli ululykda, reňkde we stilde bar bolan dürli önümleri öz içine alýar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň