Açyk penjire lomaý 8 dýuým tort gutusy |Güneş

Biz hünärmençörek önümlerini öndüriji we lomaý satyjy, ýokary hilli 8 dýuým satyn alyp bilersiňizköp sanly çörek gutulary penjireleriň lomaý satuwy bilen we müşderilere kiçi partiýa özleşdirmesi, zawodyň barlagyny goldamak we global hyzmatdaşlaryň isleglerini kanagatlandyrmak, çörek bişirmek we gaplamak üçin bir nokatly hyzmaty amala aşyryň.


 • Ady:Aç-açan tort gutusy / sowgat gutusy
 • Material:PET we karton
 • Ulanylyşy:Çörek gaplaýyş dükanlarynda lomaý ýa-da bölek satuw, çörek bişirilişi, öýde öndürilen sowgatlar we çörek bişirmek, oturylyşyklar, toýlar, doglan gün dabaralary we ş.m.
 • Reňk:ak, gara, düşnükli, gök, gyzyl, gülgüne ýa-da özleşdirilen
 • Bukja:Karton (Adatça 50 bölek gutyda gaplanýar)
 • Görnüşi:Leeke gatlakly tort gutusy, goşa tort gutusy, tort gutusyny beýikläň
 • Aýratynlyk:Iýmit derejesindäki aç-açan film bilen örtülen PET materialy, aşaky goldawy gaty karton we tutuşlygyna berk we ygtybarly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary:

  Bu çörek bişirilýän gaplama plastik tort gutulary hrustal düşnüklidir, owadan tortuňyzyň daşky görnüşini ýokarlandyrýar we ýük daşaýarka guty zaýalanmazlygy üçin size bukulýan gutynyň prototipini iberýäris.Easyeňil tanamak üçin aýratyn çyzyklar we bellikler bar, şonuň üçin ýygnanyşygy tamamlamak üçin haýsy bölekleri buklamalydygyny we haýsy bellikleri gulplamalydygyny bilýärsiňiz.Umuman aýdyň, ýönekeý we owadan görnüş tortuňyzy üns merkezine öwürýär!Biz hödürleýärisbişirilen önümler üçin gaplama enjamlary--- Ekologiýa taýdan arassa kartondan we iýmit derejeli materiallardan ýasalan, howpsuz we çydamly.Alnansoň, gurnama wideosyna görä ýygnap bolýar.Iş toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz we siziň bilen paýlaşmak üçin seresaplylyk bilen gurlan wideo bolar.

  Tort görkeziş tagtasyny arassalaň

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  tort gutusyny aç-açan üpjün ediji

  Tort gutusyny arassalaň

  penjire tort gutusy

  Penjire tort gutusyny arassalaň

  Arza

  Güneşli çörek gaplamasy, doglan gün üçin ýörite ýasalýarçörek gutusy lomaý.“Güneşli 8 inç” tort gutusy Açyk dizaýn meýdançalary bilen aç-açan, doglan günüňizdäki tortuňyzyň ýa-da sowgadyňyzyň gözelligini görkezmegiň ýönekeý we ajaýyp usulydyr.Tort gutusynyň ýokarky we orta bölekleri aç-açan we aşaky gapagy ak.Tort gutyňyzy lentalar we beýleki esbaplar bilen bezäp bilersiňiz.Şeýle hem, beýleki ähli görnüşli desertleri saklamak üçin ulanyp bilersiňiz.Bu önüm ýokary hilli, nepis ussatlyk we çydamly.Tort gutulary üçin ajaýyp tortlar, konditer önümleri, donuzlar, köke, şokolad we beýleki süýjüleri gaplamak üçin ajaýyp.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň