Toý torty gutusy çörek öndürijisi köpçülikleýin |Güneş

Haýsy dizaýny saýlasaňyz, çörek bişirýän toparymyz size taýýar eder.Çörek bişirilýän guty çalt ýasap bilersiňiz, önümçilik üçin iýmit derejesindäki alýumin folga saýlap bilersiňiz we müşderilerimize hödürleýän beýleki hyzmatlarymyzdan saýlap bilersiňiz.
“Sunshine Packinway” -dan lomaý bahadan ýörite toý tort gutularyny satyn alyň!Customörite dizaýnlar bilen baglanyşykly kömek gerek bolsa, size mugt kömek edip bileris.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary:

  Cörite çap tort torty
  “Sunshine Packinway”, islegiňize görä islendik görnüşi ýa-da dizaýny sazlap bilýän çörek gutusy bilen üpjün edýär.Diňe görnüşini we dizaýnyny üýtgetmek bilen çäklenmän, reňkini, ululygyny we bezegini hem üýtgedip bolýar.
  Näme üçin biz?
  Işimizde etmeli iň gowy zat, ulanýan kagyzymyzyň hilidir.Biziň taýýarlan toý tort gutusy birinji derejeli.Güýçli, şonuň üçin kagyzyň agramy tort gutusyna täsir etmez.Häkimiýeti eliňize bermek isleýänimiz üçin, ulanýan kagyzlarymyz üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hem edýäris.
  Gutyňyzy dizaýn ediň

  Tort görkeziş tagtasyny arassalaň

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  toý tort gutusy

  Toý tort gutulary lomaý

  toý torty gutusy (3)

  Ak tort gutulary lomaý

  Arza

  100% ýöriteleşdirilen faýl gutusyny hödürleýäris.Gutynyň ululygyny, stilini, dizaýnyny we materiallaryny sazlap bilersiňiz.Uly göwrümli guty isleseňiz, şoňa görä ýasarys, ýöne tekjä aňsatlyk bilen ýerleşdirilip bilinjek tort gutusyny isleseňiz, zawodymyz hem talaplaryňyza görä öndüriler.

   
  Şeýle hem gutynyň dizaýnyny we çeper eserlerini sazlap bilersiňiz.Has professional arhiw gutusy isleseňiz, gaty reňk saýlaň.Şeýle-de bolsa, has şahsylaşdyrylan faýl gutusy isleseňiz, gyzykly çap etmeli.Logotipiňizi gutuda çap edip bilersiňiz.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň