12 dýuým çörek önümlerini öndürmek we lomaý satmak |Güneş

Ýalyçörek önümlerini öndüriji üpjün ediji, dürli satýarys we lomaý satýarysçörek önümleriçörek bişirmek islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin köp mukdarda (adaty we OEM kabul ediň)!Zawod gönüden-göni satuw, bütin dünýäde lomaý tort gutularyny uly bahadan üpjün ediň, önüm kataloglary we uly arzanladyşlar we sitatalar üçin bize e-poçta iberiň.


 • Ady:Aç-açan tort gutusy / sowgat gutusy
 • Material:PET we karton
 • Ulanylyşy:Çörek gaplaýyş dükanlarynda lomaý ýa-da bölek satuw, çörek bişirilişi, öýde öndürilen sowgatlar we çörek bişirmek, oturylyşyklar, toýlar, doglan gün dabaralary we ş.m.
 • Reňk:ak, gara, düşnükli, gök, gyzyl, gülgüne ýa-da özleşdirilen
 • Bukja:Karton (Adatça 50 bölek gutyda gaplanýar)
 • Görnüşi:Leeke gatlakly tort gutusy, goşa tort gutusy, tort gutusyny beýikläň
 • Aýratynlyk:Iýmit derejesindäki aç-açan film bilen örtülen PET materialy, aşaky goldawy gaty karton we tutuşlygyna berk we ygtybarly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary:

  Güneşlomaý çörek gaplaýyş zawodlarygalyňlaşdyrylan aşaky plastinka dizaýny weçörek önümleriiýmit derejeli materiallardan ýasalýar: ekologiýa taýdan arassa galyň karton we çydamly, deformasiýa aňsat däl, sagdyn we ygtybarly.Tortlaryňyzy, konditer önümleriňizi we beýleki süýjüleriňizi ýa-da taýýarlaýan sowgatlaryňyzy saklaýar.Sowgat gutyňyz üçin gowy saýlaw, islegiňize görä halaýan reňkiňizi saýlap bilersiňiz, müşderileriň talaplaryna görä dürli reňkleriň esaslaryny sazlap bileris we dürli reňkleriň lentalaryny dürli zerurlyklary kanagatlandyryp bileris. ýagdaýlar!Has oňat displeý we amatly transport üçin halaýan gaplamalaryňyzy sargyt etmek üçin “Güneşli çörek” -e geliň we DIY-den lezzet alyň!Güneşli çörek gaplamasy Bir bitewi üpjün ediji, ýokary hilli plastmassadan ýasalan, iýmit derejesi howpsuz bolan aç-açan tort gutularyny üpjün edýär.

  Tort görkeziş tagtasyny arassalaň

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  tort gutusy gara (4)

  Plastiki tort gutularyny lomaý arassalaň

  Açyk guty

  Lomaý arassa tort gutulary

  Arza

  “Güneşli arassa tort” gutusynyň berk binýady ajaýyp goldaw berýär we ähli ululykdaky tortlary saklap bilýär!Arassa we arassa tort gutusy tortuňyza has gowy täsir eder.Oturylyşyklar, toýlar ýa-da bölek satuwlar, çörek bişirmek, öýde ýasalan sowgatlar, doglan gün dabaralary we başgalar üçin ajaýyp, tort gutusyny aňsatlyk bilen gurmak üçin ähli zerur zatlary üpjün edýär.Specialörite ýagdaýlar üçin bişirilen önümleriň ýa-da sowgatlaryň ähli görnüşlerini amatly örtüň.Diňe tort gaplamak üçin däl, eýsem oýunjaklar, güller we sowgatlar üçinem.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň