Köp mukdarda 10 dýuým tort gutulary çörek öndürijisi |Güneş

Zawodymyz köpçülikleýin öndürýär çörek önümleri çörek bişirilýän gutularyň bahasyny tygşytlamak üçin dünýädäki müşderilere lomaý bahalary hödürlemek!Tortlar, sowgatlar we desertler üçin çörek gutularynyň giň toplumyny hödürleýäris.Söwda etmäge gidiň, ýöne indi!Hünär tapyň çörek önümleri lomaý satyjylarwe Hytaýda öndürijiler.


 • Ady:Aç-açan tort gutusy / sowgat gutusy
 • Material:PET we karton
 • Ulanylyşy:Çörek gaplaýyş dükanlarynda lomaý ýa-da bölek satuw, çörek bişirilişi, öýde öndürilen sowgatlar we çörek bişirmek, oturylyşyklar, toýlar, doglan gün dabaralary we ş.m.
 • Reňk:ak, gara, düşnükli, gök, gyzyl, gülgüne ýa-da özleşdirilen
 • Bukja:Karton (Adatça 50 bölek gutyda gaplanýar)
 • Görnüşi:Leeke gatlakly tort gutusy, goşa tort gutusy, tort gutusyny beýikläň
 • Aýratynlyk:Iýmit derejesindäki aç-açan film bilen örtülen PET materialy, aşaky goldawy gaty karton we tutuşlygyna berk we ygtybarly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary:

  Aç-açan tort gutulary, doglan gün tortlaryny we sowgatlary gaplamak üçin ýörite ýasalýar.Şeýle hem, beýleki görnüşli desertleri ýa-da sowgatlary saklamak üçin ulanyp bilersiňiz.Biziňkiçörek önümleriýokary hilli materiallar bilen ýasalýar, ussatlyk bilen we çydamly.Müşderilerimiziň saglygy barada alada edýäris, şonuň üçin önümçilik prosesinde zyýanly maddalary ulanmaýarys.Bu önüm sizi saglyk problemalary bilen biynjalyk etmez.Ekologiýa taýdan arassa karton we iýmit derejeli materiallary ulanyp, howpsuz we çydamly SGS synagyndan geçdi.LOGO we söwda belligi özleşdirilip bilner we artykmaç lomaý bahalary üpjün edip biler.Hytaýda bir gezek ulanylýan tort gutusy öndürijimarkaňyzy tanatmaga kömek edýär we ýakymly tort önümlerini we näzik sowgatlaryňyzy ajaýyp görkezýär.

  Tort görkeziş tagtasyny arassalaň

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  tort gutusy ak (5)

  Tort gutularyny lomaý arassalaň

  tort gutusy ak (1)

  Ak tort gutulary lomaý

  Arza

  Ak gapakly güneşli aç-açan tort gutusy gaty owadan we çydamly.Bezegli tortuňyzy desert stolunda görkeziň!Aç-açan tort gutusy islendik reňkli lenta bilen gabat gelip biler we islendik tort sowgady bilen hem köp taraplydyr.Şeýle hem lentalar, tort bezegleri we ş.m. ýaly çörek önümlerini gaplamak üçin önümler bilen üpjün edip bileris. Aç-açan tort gutulary içindäki bezeg nagyşlary ýoklygy sebäpli içindäki tagamyň lezzetini görkezýär.Tortlar, desertler, köke, şokolad, kepek we sowgatlar üçin ajaýyp, baýramçylyklar, oturylyşyklar we doglan gün dabaralary üçin ajaýyp.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň