Çaý gutusyny nädip ýygnamaly?

Çörek gutularyny ýygnamak birneme ýönekeý, diňe birnäçe ädim talap edýär.Ine, adaty käse gutusyny nädip ýygnamalydygy barada ädimme-ädim gollanma:

Harytlary hytaýly üpjün edijilerden alanyňyzda, olar bukulyp, gaplanyp bilner, ýygnalyp bilinmez, bizde köp sanly käse gutusy bar, mysal üçin, 1 deşikli tort gutusy, 2 deşikli tort gutusy, 4 deşikli tort gutusy, 6 Deşikli tort gutusy, 12 deşikli tort gutusy, 24 deşikli tort gutusy, bu tort gutularynyň dürli usullary bar, şonuň üçin dürli ýygnamak usullary bolar.

Köp ölçegli käse gutusy
aç-açan käse gutusy

Nädip ýygnamaly?

2 deşik Kubok gutusy
4 deşikli käse gutusy
6 deşikli käse gutusy

1 deşikli we 2 deşikli bolsa, ýygnamak aňsat bolar ýaly gutynyň aşagy gysylýar we gurnama gyrasyny göni ýitirip tamamlanyp bilner.Ujypsyzlygy sebäpli, göçme ýa-da ýoklugy sebäpli, 1 deşikli we 2 deşikli tort gutulary birleşdirilýär, ýygnamak üçin gaty köp ädim gerek däl, diňe ýelimläň we ýygnanyşygy tamamlamak üçin göni açyň .

4 deşikli tort gutusy, 6 deşikli tort gutusy we 12 deşikli tort gutusy iki topara bölünýär, biri ýygnalan käse gutusy:

 

Birinji ädim: Tekiz gutyny arassa, tekiz ýere goýuň, ýokarky tarapa aşak öwrüler.

Ikinji ädim: Gutynyň dört tarapyny çyzyk çyzyklary boýunça epläň.

Üçünji ädim: Iki kiçi gapdal ganatyny alyň we gutujyň ortasynda duşuşmagy üçin içerde bukuň.

Dördünji ädim: Iki uly ganaty içerde epiň, şonuň üçin kiçi ganatlaryň üstüni ýapyp, gutynyň ortasynda duşuşarlar.

Bäş ädim: Salgylary ýerinde saklamak üçin tabulýasiýalary ýerleşdiriň.

 

Şeýle hem arzanladyşsyz tort gutusy bar, ony nädip ýygnady?Bu önüm hem ýönekeý.

Alsaňyz, bukulýar, çykýan guty has aňsat, açylan gutuda 6 sany ýelim burç bar

Birinjisi üçinStepdim: Açyň

Ikinji ädim üçin: Gapdal ganatlary açyň

Üçünji ädim üçin: Ganatlar goldasyn, tort gutusy awtomatiki çykar

Ilkinji ädim üçin: Soňra käse gutusynyň içki liniýasyny dolduryň, gulp ýok bolsa gulp ýene ýapylar, önümiň gapagyny göni ýapyň.

Çörekleriň aýlanmazlygy üçin konteýneriň aşagyndaky skid däl tekjäni ulanyň.Çörekleri gapda goýuň, olar diňe biri-birine degip bilerler.Gutynyň ýeterlik çuňlugyna göz ýetiriň, gapagy dakanyňyzda, käseleriň üstündäki aýaz gapaga degmez.

Gulp burç gutusy näme?

Bu, ýelimlenen burç ýa-da öňünden ýygnalan gutular bilen deňeşdirilende, biri-birine bagly tablisalary ulanyp ýygnaýan kagyzdan ýasalan çörek gutusy.

Olar dürli reňklerde, şekillerde, ululykda we penjireler bilen ýa-da bolmasa elýeterli.

Beýleki gutulardan nähili tapawutlanýarlar?

Bu gutularyň artykmaçlyklary, ýük daşamak üçin arzan bahadan tekiz iberilmegi

Dizaýn ýönekeý, şonuň üçin öndürmek aňsat, bu olaryň arzan bahadan gaty gymmatdygyny aňladýar

Olary tekiz gutular görnüşinde saklap bolýar ýa-da gymmatly inwentar ýerini tygşytlamak üçin öňünden bukulyp we höwürtgedip bolýar

 

Beýleki gutular görnüşlerine garanyňda has berk we has ygtybarly

 

Adetmezçilikleri, käbir gurnama talap eder we gurmak üçin has köp wagt sarp eder

Iň gowy görünýän guty üçin taraplary goramak üçin lenta ulanmaly bolarsyňyz.

Şonuň üçin bu gutulary ýygnamak üçin 3 esasy ädim bar

Birinjisi üçinStepdim - bukulmazdan ozal panelleri dörediň.Bu ýygnamagy aňsatlaşdyrar.Ilki esasy panelleri, soňra gapdal bellikleri dörediň.

Ikinjisi üçinStepdim - Burçlary gulplaň.Topokarky bölegini epiň we gapdal panelleri gapdal paneldäki ýerlere salyň.Çeňňege iň ýakyn burçlardan başlasaň has aňsat.

Üçünji ädim üçin- Çek we lenta.Öňki goýmany gapagyň üstündäki ýerine salyň we gapdallaryny goramak üçin lentany ulanyň

Şeýle hem gutynyň içindäki gapak gapdal panellerini gysyp bilersiňiz, ýöne bu gaty gowy görünmeýän gulp burçlaryny açýar we önümiňize zeper ýetirip bilersiňiz.

Çalt gaýtalamak üçin:

Panelleri dörediň

Burçlary gulplaň

Soňra lenta we lenta

Käbejik gutyňyz indi doly ýygnalyp, ulanmaga taýyn bolmaly.

Eger gutyňyzda kepek üçin goşmaçalar bar bolsa, käsejikleri goşmazdan ozal gutujyga salyň.

Çaýlaryňyzy ýa-da käseleriňize laýykdygyna göz ýetiriň.

Gutynyň ýokarsyny ýapyň we üpjün edilen islendik tabulýasiýa ýa-da ýapyklyk bilen ýerleşdiriň.

Önümleriňiz we tort gutularyňyz bu görnüşde däl bolsa, üpjün edijiňiz size gurnama wideolary ýa-da görkezmeleri berer, şeýlelik bilen 1 deşikli käse gutulary, materiallary we gurnama usullary ýaly käbir peýdaly usullary hödürläp bilersiňiz. we müşderiler üçin ýygnamagyň aňsatlygy, şonuň üçin dizaýnyň çep we sag ganatlary birleşdirilip, göni aýlanýar.

Gurnama gutarandan soňam gowşaýandygyny ýa-da ýykyljakdygyny duýsaňyz, möhürleme stikeri zerurdyr.Bu stiker siziň logotipiňizdir we stikerde kompaniýanyň ady we web sahypasy çap edilip bilner.Bir kagyz stiker gaty arzan.

Bir gezek satyn alanyňyzdan soň uzak wagtlap ulanyp bilersiňiz, şonuň üçin ony diňe käse gutusyna däl-de, beýleki tort gutularyna ýa-da demir gutularyna ýapyp bilersiňiz.

Ine!Käbeleriňiz indi gutularyna howpsuz iberilmeli, iberilmäge ýa-da saklanmaga taýyn.

Güneşli gaplama lomaý satuw tort tagtasyny saýlaň

Dizaýny, önümçiligini we paýlanyşyny üpjün edip, käse gutularyny üpjün edip bilýän öndürijidiris, eger-de käse gutyňyza uly tort we käse guty meýdançasy goşmak isleseňiz, hyýalyňyzy ulanyň we dizaýnyňyzy has kämilleşdiriň, müşderileriňize halaýan tortuň tagamy has köp, sebäbi dizaýnyňyzy halaýarlar.

Güneş Bakery Packaging Co ,.Ltd, dynç alyş bezeglerine we kagyz önümlerine ünsi jemleýän hünärmen kagyz önüm öndürijisidir.Müşderiler biziň dizaýnlarymyzy ýa-da öz önüm dizaýnlarymyzy ulanyp bilerler.Zawodymyz BSCI-iň barlagyndan geçdi, haýyş edýäris, biziň öndüren harytlarymyz, iň ýokary hilli öndürmäge söz berýäris.

Ro Christmasdestwo, Pasha we Hallowin ýaly festiwallar üçin bezeg önümlerini öndürýäris.

Wkompaniýamyza geldiňiz.

Buýruk bermezden ozal size zerur bolup biler

PACKINWAY, çörek bişirmekde doly hyzmaty we önümleriň doly görnüşini hödürleýän bir nokatly üpjün edijä öwrüldi.“PACKINWAY” -da çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri özleşdirip bilersiňiz, ýöne çörek bişirmek üçin galyplar, gurallar, deko-rasiýa we gaplamak bilen çäklenmeýär.PACKINGWAY çörek bişirmegi halaýan, çörek bişirmek bilen meşgullanýanlara hyzmat we önüm hödürlemegi maksat edinýär.Hyzmatdaşlyk etmek kararyna gelen pursatymyzdan başlap, bagty paýlaşyp başlaýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: Apr-04-2023