Çörek gutulary barada näme bilýärsiňiz?

Çörek önümlerini gaplaýan köp önümlerimiziň arasynda, çörek bişirijiler we öý çörek bişirijileri üçin iň meşhur önümleriň biri.

2 deşik Kubok gutusy
4 deşikli käse gutusy

Çörek gutularynyň meşhurlygynyň sebäpleri.

1. Kuboklar iň meşhur desertleriň biridir.Kuboklar şahsyýetleriň we köp adamly guramalaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.Bir käse torty halaýanlary, ýöne köp iýip bilmeýänlere we tagamlaryny kanagatlandyrmak üçin dogry iýmitlenmäge mümkinçilik berýär.Kuboklar çagalaryň göwnünden turjak dürli dizaýn elementlerini goşup, dürli dizaýnda ýasalyp bilner.Bir käse kiçi käse bilen deňdir.Çörekleriň meşhurlygy sebäpli, oturylyşyklar üçin adaty zat.

2. Kuboklar gaty göçme, oturylyşykda ulanylsa-da, maşgala güni, dostlaryňyz bilen piknik we ş.m. gerek bolsa, elmydama ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz.

Kuboklar diňe bir dürli dizaýnda däl, eýsem olary ýasamak üçin ulanylýan materiallarda-da dürli görnüşde ýasalyp bilner.Olary iýýän toparlar adamlardan haýwanlara çenli.Itler üçin ýörite taýýarlanan käseleri eýýäm köp dükan bar.Kuboklar itleriň lezzet almagy üçin lezzetli we it iýmiti ýaly lezzetli maddalar bilen ýasalýar we söýgüli güjüklerimiz biziň bilen nahardan we süýjülikden lezzet alyp bilerler.It söýýänleriň köpüsi üçin itler olaryň maşgalasy, bütin ömri, şonuň üçin özümizi bagtly duýanymyzda lezzet almagyny isleýäris, maşgala agzalarymyzy has gowy durmuşda ýaşatmak üçin elimizden gelenini ederis.Şonuň üçin munuň üçin tölemäge taýyn it eýeleri hem köp.

Çörek gutularynyň ululyklary nähili?Tapawutlar näme?

Çörek gutularynyň ululygyny doldurmaly käseleriň sany bilen tapawutlandyryp bolýar, köplenç 2 deşik, 4 deşik, 6 deşik, 12 deşik bar, elbetde men hem 8 we 9 deşik bar, ýöne gaty köp ulanylmaýar.Az mukdar şahsy zerurlyklar üçin amatly, köp mukdarda maşgala satyn almak üçin has amatly.

Tkäsäniň içindäki gapagyň içinden hem tapawutlanýar, deşikleriň diametri we görnüşi dürli görnüşde, islegiňize görä saýlap bilersiňiz.

Içindäki dürli-dürli zatlardan başga-da, käse gutularynda dürli dizaýnlar bar, doly aç-açan gapaklar bar, aç-açan gapaklaram bar, eliňiz bar, el ýüpi bar, ak ýönekeý stil bar, gülgüne gyzyl gök we beýleki makaron reňkleri, ösen kagyz reňkleri we mermer dokma dizaýny we ş.m.

Dogry käse gutusyny nireden alyp bilerin?

Derrew satyn almak we ulanmak isleseňiz, ony satyn almak üçin ýerli käse gaplaýyş esbaplary dükanyna baryp bilersiňiz.

Şeýle hem, köp çeşmeler we kepillendirilen öz wagtynda, şeýle hem ajaýyp stil we bahalar bolan onlaýn satyn alyp bilersiňiz.Emma ýadyňyzdan çykarmaň, eltip bermek üçin çykdajylary göz öňünde tutmaly.

Innowasiýa dizaýnlary we stilleri bilen käsejik gutularyny yzygiderli çeşme bilen üpjün etmek isleseňiz we ýük daşamak üçin has amatly we kabul ederlikli bahalary isleseňiz, güneşli çörek önümleri gaplaýyş kompaniýasyna seredip, biziň bilen maslahatlaşyp bilersiňiz we bahalaryň arzan we has arzan boljakdygyny bilersiňiz. ýerli satyn alyp boljak zatlardan has köp.

Çörek gutularyny nädip ulanmaly?

Kubok gutularyny bukmak gaty aňsat, diňe käse gutusyny tekizlemeli, üstündäki belliklere görä burçlary gysgaça salmaly we gutardyňyz.Käbir bukulmaly käse gutulary bar, ýöne açylan gutujyk dizaýny bar, ol eýýäm ýelmeýär, harytlary alyp açsaňyz, ulanyp bilersiňiz.

Çörek gutusynyň içindäki goýmak aýrylyp bilner, şonuň üçin zerur däl bolsa aýyryp bilersiňiz, soň bolsa içerdäki käsejigiň ululygy sazlanyp bilner, şonuň üçin käseňiz uly bolsa, içindäki deşik ululygy bolup biler bukuldy, soň bolsa has uly käse goýup bilersiňiz.

Käbejik gutyňyz üçin zerur bolan esbaplar

Cupcake liner, alýumin folga materialy, ýag geçirmeýän kagyz materialy, alýumin folga ýokary temperatura we ýaglara has çydamly bolar, bahasy meňzeş, islegleriňize görä saýlap bilersiňiz.Şeýle hem dürli reňkler bar, dürli dizaýnlara gabat gelip bilersiňiz.

Tort jadysy, tort diski, akril sowgat belligi, akril material. Doglan günüň gutly bolsun ýaly tort diskinde zerur harplary ýa-da nagyşlary düzüp bilersiňiziň gowy arzuwwe islendik ýörite festiwalhäzirki wagtdabarha köp alyjy özleşdirilen tort topperini we tort diskini ýasamaly, ýöriteleşdirilen tort topperiniň we tort diskiniň MOQ güneşli çörek bişirilişinde bary-ýogy 100pc;Çörek gutusy üçin MOQ hakda, guty her ululygy üçin bary-ýogy 100 sany, siziň saýlamagyňyz üçin ululygy we reňki bar.

Çaý içmek üçin şem

Şem, reňkli şem, sanly şem, Gradient şem, aýlanýan şem we ş.m. üçin köp dizaýnymyz bar.

Şeýle elementi gözleýän bolsaňyz we şol önümi satmak üçin satyn aljak bolsaňyz, önümiň belligi, ştrih-kod, aýratyn gaplama üçin kartoçka ýaly ýöriteleşdirilen gaplamalary berip bileris.kompaniýanyň nyşany, reňk belligi ect.Müşderilerimiziň köpüsi üçin köp sanly ýöriteleşdirilen gaplama dizaýnyny hödürledik, şonuň üçin haýsy bir önümiň meşhurdygyny we ulanyjy goşmak bilen kabul edip bilmeýän bolsaňyz, hünärmenlere maslahat we teklip berip bileris.

Meşhur dizaýn, reňk, nagyş ýaly, her hepde-de köp täze gelýärisbagyş etmeseňiz'alibaba dükanymyza ýazylyp bilýän täzelik önümini sypdyrmak islemeýäris, önümimiz hakda has giňişleýin maglumat bilmek isleseňiz, her gün göni ýaýlymda çykyş edýärisululygy, MOQ, bahasygöni ýaýlymymyza baryp, bize habar iberip bilersiňiz.Şeýle hem dükanymyzda arzanladyş we käbir talon bartäze müşderimiz bolsaňyz, bizden bir mugt nusga alyp bilersiňiz!

Buýruk bermezden ozal size zerur bolup biler

PACKINWAY, çörek bişirmekde doly hyzmaty we önümleriň doly görnüşini hödürleýän bir nokatly üpjün edijä öwrüldi.“PACKINWAY” -da çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri özleşdirip bilersiňiz, ýöne çörek bişirmek üçin galyplar, gurallar, deko-rasiýa we gaplamak bilen çäklenmeýär.PACKINGWAY çörek bişirmegi halaýan, çörek bişirmek bilen meşgullanýanlara hyzmat we önüm hödürlemegi maksat edinýär.Hyzmatdaşlyk etmek kararyna gelen pursatymyzdan başlap, bagty paýlaşyp başlaýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Iş wagty: 10-2023-nji aprel