Hytaý mdf tort tagtasyny Önümçilik |Güneş

Hytaýyň ösen däbi bilenmdf tort tagtasyhünärmen enjamlary, dizaýn topary, ajaýyp ammar ulgamy we netijeli önümçilik dolandyryş ulgamy, müşderilere hödürläp bileristort tagtasy lomaýwe çörek önümlerini gaplaýyş hünärmeni bir bitewi hyzmat we programmany özleşdirmek.


 • Önümiň ady:MDF tort tagtasy (masonit tort tagtasy)
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Masonit tagtasy
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň logotipini kabul ediň
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Çap dizaýnlaryny we adaty nagyşlary kabul ediň
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Mdf tort tagtasyny öndüriji, Hytaýdaky zawod

  MDF tort tagtalaryny lomaý görnüşde sargyt boýunça satyn alyp bilersiňiz we zawodyň göni bahalarynda öndürip we iberip bilersiňiz.Web sahypamyzda isleýän tort tagtasynyň nagşy ýok bolsa, 1. Halaýan önümiňiziň suratyny ýükläp bilersiňiz.Mugt dizaýn hyzmatlaryny berip biljek hünärmen dizaýn toparymyz bar.
  2. Eger öz logotipiňiz ýa-da söwda belligiňiz bar bolsa, ony bize iberip bilersiňiz.Dizaýn taslamasyny mugt bereris.
  3. Özüňiziň doly dizaýnyňyz bar bolsa, ony hem bize iberip bilersiňiz, iň gowy sitata berip bileris.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  Hytaý tort tort mdf zawody
  Hytaý mdf tort tagtasy zawody

  Arza

  Bu ýagly çydamly MDF tort tagtasy, iň agyr tortlaryňyzy soganly ýa-da dykyz saklamaz ýaly berkdir.Lomaý bahalarda 15 dýuým inedördül tort tagtalary bilen ajaýyp tortlary görkezmekden lezzet alyň.Tort tagtasynyň ululygyny ölçäň, Güneşli MDF tort tagtalary gaty berk, olar ep-esli agram saklap bilerler, bu bolsa çörek bişirýän eserleriňizi islendik wagtda daşamaga we howpsuz görkezmäge mümkinçilik berer.
  “Sunshine Packaging” -da müşderilerimize dürli görnüşleri hödürlemek bilen buýsanýarystort tagtalary lomaýsaýlamak üçin.Önümlerimiziň ýokary hilli we elýeterli bahalary sizi ýitirer.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümleri dürli ululykda, reňkde we stilde bar bolan dürli önümleri öz içine alýar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň