Hytaý masonit tort tagtasy fabrigi Iň arzan |Güneş

Hünärmen hökmündetort tagtasy lomaýüpjün ediji, dünýädäki gymmatly müşderilerimiz üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklamagyň ýoludyrys.Hytaýmasonit tort tagtasyZawod müşderilere netijeli önümçilik we wagtynda eltip bermek bilen ajaýyp söwda tejribesini berýär, lomaý nyrh almak üçin biziň bilen habarlaşyňtort tagtalary.


 • Önümiň ady:MDF tort tagtasy (masonit tort tagtasy)
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Masonit tagtasy
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň logotipini kabul ediň
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Çap dizaýnlaryny we adaty nagyşlary kabul ediň
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat masonit tort tagtasy öndüriji, Hytaýdaky zawod

  Hytaý masonit tort tagtasy: Orta dykyzlykly süýümli tagtadan (MDF) ýasalan bu material gaýtadan ulanylýan tort görnüşi.Önümçilik wagtynda suwy we ýagy saklamak üçin folga bilen örtýäris.Tort tagtalary, adatça, gurluş goldawyny bermek üçin diňe tort gatlaklarynyň arasynda ulanylýar.Markaňyzy görkezmek üçin ajaýyp çap edilen örtükli özboluşly mdf tort tagtasy,tort tagtalary lomaýislendik toý ýa-da doglan gün torty bilen birleşdirilip bilner.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  masonit tort tagtasy tegelek
  Hytaý masonit tort tagtasy

  Arza

   

   

  MDF tort tagtasynyň üstü beýleki tort tagtalaryna garanyňda tekiz we arassa ýüzügi diňe bir torty has ýokaryk görkezip bilmez, sarp edijiniň aňynda howpsuz we sagdyn täsir galdyrar.Adaty tort tagtalary bilen deňeşdirilende, MDF tort tagtalary has güýçli göterijilik ukybyna eýedir we esasan konditer gaplary ýa-da näzik desert displeýleri üçin ulanylýar.
  Ýalyçörek önümleri bilen üpjün edijiler, bu ýerde sarp edijilere satyn alanyňyzda arassa ak tort bazasyny saýlamagyny maslahat berýäris.Arassa ak esas dürli tort görnüşleri bilen gowy işleýär.Packokary hilli dokumalar hem görkezilýär, gaplamagyň wagt bahasyny aradan aýyrýar we özbaşdak gabat gelip bilýän dürli görnüşli tortlara laýyk gelýär.

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň