MDF tort tagtasy kagyz masonit üpjün edijileri |Güneş

Biz dünýäde öňdebaryjylardan birimdf tort tagtasyüpjün edijiler wetort tagta öndürijileri, bäsdeş lomaý bahalar we ajaýyptort tagtasyhil, ýokary hilli bişirilen önümleri gaplamagy dünýä getirmegi maksat edinýär.E-poçta ibermek üçin basyň, häzir soraň we mugt nusga alyň.


 • Önümiň ady:MDF tort tagtasy (masonit tort tagtasy)
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Masonit tagtasy
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň logotipini kabul ediň
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Çap dizaýnlaryny we adaty nagyşlary kabul ediň
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat MDF tort tagtasy kagyz masonit öndürijiler, Hytaýdaky zawod

  MDF tort tagtasynyň gaty, tekiz ýüzüni alýumin folga bilen örtmek we örtmek üçin ajaýyp.Önümçilik wagtynda MDF-ni bir tarapynda alýumin folga, beýleki tarapynda bolsa ak kagyz bilen gaplamaga endik edýäris.Beýleki tarapdan, bezelen substraty ýag we çyglylyga garşy kagyz bilen örtýäris.MDF tort tagtalary inçe nagyşly alýumin folga bilen örtülendir we kartonda adaty çap edilen nagyşlar tortlaryňyzy has inçe we owadan edýär.
  Hytaýda öndürilen ajaýyp tort tagtasyny ulanmak tortuňyzy has näzik we owadan eder, tort tagtasynyň ýokary hilini üpjün edip, tort tagtamyzyň her jikme-jiginiň ajaýyp işlenendigini görüp bilersiňiz.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  iýmit derejesi mdf tort tagtasy
  Hytaý tort tort mdf öndüriji

  Arza

  Örtülen tort tagtasynyň üstü owadan nagyşly alýumin folga bilen örtülendir we adaty çap edilen nagyş tortuňyzy has näzik we owadan edýär.Aseaglara çydamly, tekiz ýüz, krem, bişirilen krem, gaýnadylan krem ​​we ş.m. bilen boýamagyň öňüni alyň. MDF tort tagtasy islendik agyr ýa-da köp gatly tort üçin ajaýyp platforma üpjün edýär.Zawod önümçilik toparymyz daşky görnüşi ýokarlandyrýan we ähli owadan tortlaryň soňky görkezilişini güýçlendirýän premium tort tagtalaryny döretmäge bagyşlanýar.Diňe owadan däl, iň ýokary hilli tort tagtalary we iň ýokary hilli çal tagta çig mal bilen üpjün edýäris.Şeýlelik bilen, tagtalarymyz gaty güýçli we asla gowşak däl.Iň gowusy, olaryň hemmesi ýagdan goraýan we iýmit derejeli materiallar bilen gelýär.Tortuňyzyň howpsuzdygyna göz ýetiriň.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümleri dürli ululykda, reňkde we stilde bar bolan dürli önümleri öz içine alýar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň