Mdf tort tagtasynyň öndürijileri Maker |Güneş

Üpjün ediňMDF tort tagtasytort tagtalarynyň reňkini we ululygyny sazlamak üçin üpjün edijiler, bize e-poçta iberip bilersiňiz, hünärmen toparymyz size zerur dizaýn shemasy we islegleriňize görä gaplamak üçin bir nokatly hyzmat berer, zawodyň göni satuw lomaý bahasyny üpjün eder.tort tagtasy, gowy hilli we arzan bahadan.


 • Önümiň ady:MDF tort tagtasy (masonit tort tagtasy)
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Masonit tagtasy
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň logotipini kabul ediň
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Çap dizaýnlaryny we adaty nagyşlary kabul ediň
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Masonit tort tagtalary öň ýönekeý altyn ýa-da kümüşdi, ýöne indi dürli reňkli nagyşly tort tagtalaryny hem satyn alyp bilersiňiz.Mysal üçin, käbirleriniň ekrany görkezilende tortuňyza ajaýyp gyra berýän özboluşly nagyşlar ýa-da dizaýnlar bar.Käbir meşhur dizaýnlarda mermer nagyşlar, agaç däne nagyşlary, suwuň süýüm nagyşlary we hatda ýaşyl ot nagyşlary bar.Tortuň oturan bezelen tort tagtasy özüne çekiji bolmaly, şonuň üçin tortuňyzy ajaýyp hödürlemek üçin adaty Masonit plitalaryny saýlamak, bezelen tort tagtasy tortuňyza meňzeş bolmaly ýa-da iň bolmanda özüňiz bilen birmeňzeş bolmaly. üýtgeşik reňk Tort stili birmeňzeş, bu çörek bişirmek sungat eserleriňizi ajaýyp eder.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  mdf tort tagtasy tegelek
  mdf tort tagtasy zawody

  Arza

  Masonit tort tagtasyny ýörite tort folga ýa-da PET örtügi bilen örtmek biraz reňk goşup, tortuňyzy ajaýyp gutaryp biler.Customörite tort tagtalary üçin örtükler dürli reňklerde we nagyşlarda bolýar, şonuň üçin her tort üçin hemişe laýyk bir zat bar.

  Şeýle hem, taýýar tortuňyzy diňe MDF tort tagtalaryna gabat gelmek üçin däl-de, has uzyn we agyr tortlara laýyk gelýän tort gutularymyzyň birinde saklamak üçin saklap bilersiňiz.Has köp şekiller, ululyklar we reňkler üçin, islendik pursat we dizaýn üçin çörek bişirýän önümleriň doly toplumynyň katalogyna göz aýlaň.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümleri dürli ululykda, reňkde we stilde bar bolan dürli önümleri öz içine alýar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň