Mdf tort tagtasynyň lomaý satuwy arzan bahasy |Güneş

Lomaý bahanyň ýörite dizaýny gyzgyn satuwMDF tort tagtasy& Masonite tort tagtasy, biz azyk önümlerini öndürmekde ýöriteleşen lomaý zawod tort tagtalaryHytaýda.Süýji we bagty dünýä ýetirmek düşünjesi bilen, müşderilere ýokary hilli, arzan bahalar we tygşytly hyzmatlar bermäge borçlanýaryslomaý tort tagtasy.


 • Önümiň ady:MDF tort tagtasy (masonit tort tagtasy)
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Masonit tagtasy
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň logotipini kabul ediň
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Çap dizaýnlaryny we adaty nagyşlary kabul ediň
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat Mdf tort tagtasy öndürijisi, Hytaýdaky zawod

  Masonit tort tagtalary ýa-da MDF tort tagtalary, gasynlanan karton tort tagtalaryna garanyňda has çydamly.Masonit tort tagtalary adatça 2mm - 6mm galyňlykda bolýar.Masonit tort tagtalary gaty berk, şonuň üçinem agyr tortly tortlar üçin amatly, sebäbi tutuş tortuň agramyny saklap bilýär.MDF tort tagtalary gatlakly tortlar üçin ajaýyp.2-den gowrak gatlakly tort taýýarlanyňyzda, Masonit tagtasynda merkezi çüý ulanmagy maslahat berýäris.Tortlaryňyzy howpsuz daşamaly bolanyňyzda gaty uly kömek edýär.Tort tagtasy tortuňyzdan azyndan 2 dýuým, iň gowusy has uly bolmaly.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  lomaý mdf tort tagtasy kagyzy
  mdf tort tagtalary zawodlary

  Arza

  “Güneşli çörek we gaplama” müşderilerimize ähli ýokary markalardan çörek önümleri, tort bezemek, konditer önümleri we başgalar bilen üpjün edýär we hyzmat edip biljek diapazonymyzy yzygiderli ösdürýäris.Bir gezeklik çörek bişirmek hyzmatynyň maksadyna ýetiň..“Güneşli gaplama” arzan bahalar, çalt eltip bermek we dostlukly hyzmat bilen tanalýar, şeýle hem müňlerçe söwda we lomaý müşderilerimiz bar, yzygiderli elektron katalogymyz täze önümler we ýörite teklipler bilen baglanyşykly habarlardan doly, şonuň üçin habarlaşalyň Önümleriň kataloglaryny we lomaý satuwyny alalyň sitata!

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň