MDF / masonit tort tagtasy roundokary hilli |Güneş

Hünärmen mdf /masonit tort tagtasyüpjün ediji, müşderilere ýokary hilli we gymmatly zatlary bermäge borçlanýarys tort tagtasys.Mugt dizaýndan, önümçilik prosesinden başlap satuw meýilnamasyna çenli ähli amalda ýokary hilli hyzmatlary, ýeňillikli bahalary we ýokary hilli önümleri hödürleýärislomaý tort tagtalary.


 • Önümiň ady:MDF tort tagtasy (masonit tort tagtasy)
 • Reňk:Gülgüne, süýümli, altyn, ak, gara, gyzyl, gök, ýaşyl / ýöriteleşdirilen
 • Material:Masonit tagtasy
 • Ölçegi:4inch-30inch / Custöriteleşdirilen
 • Galyňlygy:2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm / Custöriteleşdirilen
 • Logotip:Müşderiniň logotipini kabul ediň
 • Şekil:Tegelek, kwadrat, gönüburçluk, uzyn, ýürek, altyburçlyk, petal / doly özleşdirilen
 • Nusga:Çap dizaýnlaryny we adaty nagyşlary kabul ediň
 • Bukja:1-5 sany kompýuter / gysgyç / gysgaldylan
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Iň oňat MDF / masonit tort tagtasy roundokary hilli öndüriji, Hytaýdaky zawod

  Diňe mdf / masonit tort tagtalarymyz dürli ululykda, şekilde we stilde däl, eýsem dürli reňk görnüşlerini hem hödürleýäris, şonuň üçin müşderilerimiziň ýöriteleşdirilen önümleriniň hemmesini üpjün edýäris.Adaty gara we ak altyn we kümüş tort tagtalarymyz we mermer nagyşlarymyz, şeýle hem dürli dynç alyş nagyş tort tortlary bar, ululygymyz 4 "-30" aralygynda düzülip bilner.“Güneşli gaplamanyň” maksady müşderilere iň oňat önümler we iň oňat hyzmat bermekdir we biziň hünärmenler toparymyz her bir müşderini kanagatlandyrmaga bagyşlanýar.

  Güýçli tort hödürlemek tagtasy

  Celebrationhli baýramçylyk tortlary üçin amatly

  Dürli ululyk bar

  mdf tort tagtasynyň bahasy
  Hytaý tort tort mdf öndüriji

  Arza

  Tort tagtasynyň önüm öndüriji hökmünde bizlomaý tort gutulary we tagtalarytort tagtalarymyz diňe bir dürli ululykda, şekilde we stilde däl, eýsem ak reňkde ýa-da adaty çap edilen ýa-da doglan gün dabaralarynda, toýlarda ýa-da beýleki dabaralarda gyzykly nagyşlardan başlap, dürli reňk görnüşlerinde-de bolýar.Bu ýokary hilli MDF tort tagtalarynyň hemmesi gaty çydamly, şonuň üçin bişirilen önümleriňizi ygtybarly we ygtybarly iberip boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.
  Şeýle hem, arzan bahadan arzan bahadan lomaý tort tagtalaryny lomaý satýarys, çörek bişirýän çörek, tort dükany, restoran ýa-da beýleki çörek bişirýän kärhana bilen meşgullanýanlar üçin amatly.

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleri

  Bir gezek ulanylýan çörek önümleriniň önümlerinde dürli ölçeglerde, reňklerde we stillerde bar bolan dürli önümler bar. Tort tagtalaryndan çörek gutularyna çenli, bişirilen önümleriňizi taýýarlamak, saklamak, haryt satmak we daşamak üçin zerur zatlary tapyp bilersiňiz. Iň gowusy, bu zatlaryň köpüsi köp mukdarda satylýar we pul ýygnamagy we tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Işewür bolsaňyz, halap bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň